Хугацаатай хадгаламж
Энгийн хугацаатай хадгаламж
Хүүгээ зарлагаддаг мөнгөн хадгаламж
Хөрвөдөг хадгаламж
Гадаад валютын хөрвөдөг хадгаламж
Дэлгэрэнгүй
Алтны хугацаатай хадгаламж
Алт олборлогч, тусгай зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээд, байгууллагад зориулсан биет алтны хугацаатай хадгаламжийн үйлчилгээ.
Дэлгэрэнгүй
Хадгаламжийн сертификат
Байгууллагын хадгаламжаа үнэт цаас хэлбэрээр буюу Хадгаламжийн сертификатаар манай банканд байршуулснаар бусдад шилжүүлэх, худалдах буюу бүх төрлийн байдлаар дамжуулах боломжтой хадгаламжийн сертификат.
Дэлгэрэнгүй
Хеджед хадгаламж
Ам.доллароо ханшийн эрсдэлгүй хөрвүүлэн хадгалж, өндөр өгөөж хүртдэг хадгаламж.
Дэлгэрэнгүй