Хугацаатай хадгаламж
Энгийн хугацаатай хадгаламж
Хүүгээ зарлагаддаг мөнгөн хадгаламж
Хөрвөдөг хадгаламж
Дэлгэрэнгүй
Ханшийн эрсдэлээс хамгаалагдсан хадгаламж
Харилцагч танд учирч болзошгүй ам.долларын ханшийн эрсдэлээс хамгаалах хадгаламжийн үйлчилгээ.
Дэлгэрэнгүй
Алтны хугацаатай хадгаламж
Алт олборлогч, тусгай зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээд, байгууллагад зориулсан биет алтны хугацаатай хадгаламжийн үйлчилгээ.
Дэлгэрэнгүй
Хадгаламжийн сертификат
Байгууллагын хадгаламжаа үнэт цаас хэлбэрээр буюу Хадгаламжийн сертификатаар манай банканд байршуулан бусдад дамжуулах, шилжүүлэх болон худалдах боломж бүхий үйлчилгээ.
Дэлгэрэнгүй
Үнэ цэнээ хадгалах хадгаламж
Харилцагчийн мөнгөн эх үүсвэрийг төгрөгөөр хадгалан, валютын ханшийн өсөлтөөс хамгаалах хадгаламжийн бүтээгдэхүүн.
Дэлгэрэнгүй
Хеджед хадгаламж
Ханшийн эрсдэлээс сэргийлэн ам.доллароо хөрвүүлэн хадгалж, өндөр өгөөж хүртэх боломж бүхий хадгаламжийн үйлчилгээг танд санал болгож байна.
Дэлгэрэнгүй
Уян хадгаламж
Харилцагч хадгаламжийн хугацаанд хугацаа алдуулалтын хүү тооцохгүйгээр хэсэгчилсэн, эсхүл бүтэн дүнгээр зарлагын гүйлгээг хийх эрхтэй бүтээгдэхүүн юм. Хугацаанаас өмнө зарлага гаргахад тооцох хүү нь хугацаанаас өмнө цуцлах хүүтэй ижил байна.
Дэлгэрэнгүй