Тээвэр хөгжлийн банк (Цаашид “Банк” гэх) нь дотоод үйл ажиллагаандаа Байгаль Орчин, нийгмийн бодлогыг хэрэгжүүлж ажилладаг ба зээлдэгчийн бизнесийн үйл ажиллагаанд байгаль орчин болон нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээг тухай бүр гаргаж, харилцагчид, цаашлаад банканд үүсэх байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийг бууруулахаас гадна харилцагчийн байгаль орчин, нийгэмд ээлтэй бизнесийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн хүртээмжийг дэмжиж ажилладаг.

Банк нь Монгол улсын “Тогтвортой санхүүжилтийн хөтөлбөр”-т тусгагдсан 8 зарчмыг үндэслэн боловсруулсан бодлогын бичиг баримтын хүрээнд гаргасан санал санаачилгыг дэмжин, холбоотой зохион байгуулагдах нэгдсэн арга хэмжээнүүдийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэн, Банкны бизнесийн болон дотоодын үйл ажиллагаанд удирдлага болгон ажилладаг.

Зээлдэгчийн бизнесийн үйл ажиллагааны Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийг харгалзан үзэж, эрсдэлийн үнэлгээг үндэслэн зээлийн шийдвэр гаргадаг. ТоС хөтөлбөрийн хүрээнд гаргасан “Санхүүжүүлэхийг хориглосон үйл ажиллагаа” болон “Анхаарах үйл ажиллагаа” жагсаалтад багтсан үйл ажиллагааг санхүүжүүлдэггүй.

Банк нь байгаль орчин, нийгмийн бодлогыг хэрэгжүүлэхдээ Монгол улсын Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, бусад холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм зааврыг мөрдөн ажилладгаас гадна дор дурьдсан олон улсын гэрээ хэлэлцээр, портколын үзэл баримтлалыг өөрийн үйл ажиллагаа болон санхүүгийн хэлэлцлүүддээ хэрэгжүүлж мөрдөж ажиллахыг зорьдог. Үүнд:

    • Олон улсын санхүүгийн корпораци (цаашид “ОУСК” гэх)-ийн Гүйцэтгэлийн 8 стандарт (IFC 8 Performance Standards);
    • Монгол Улсын Тогтвортой Санхүүгийн Холбоо (цаашид “ТоС холбоо” гэх)- ны Тогтвортой санхүүжилтийн 8 зарчим;
    • Бүс ба Зам санаачилгын Ногоон хөрөнгө оруулалтын зарчмууд (Green Investment Principles for the Belt and Road Initiative).

Тээвэр хөгжлийн банкны Байгаль орчин, Нийгмийн Бодлоготой ЭНД ДАРЖ танилцана уу.

Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдэд зориулсан зээлийн үйлчилгээг ТАНД САНАЛ БОЛГОЖ БАЙНА.

Банкны тогтвортой санхүүжилтийн бодлого, зорилт