Хеджед хадгаламж
Танай байгууллагын ханшийн эрсдэлийг бид даан авч хамгаалах буюу та бүхэн ам.доллароо тухайн өдрийн ханшаар худалдаж, төгрөгөөр хадгаламжаа шууд нээлгэж болох, ам.доллараа ханшийн эрсдэлгүй хөрвүүлэн хадгалж, өндөр өгөөж хүртдэг хамгаалагдсан хадгаламжийг санал болгож байна.
Давуу тал
  • Богино хугацаанд хүүгийн өндөр өгөөж хүртэх;
  • Ханшийн эрсдэлгүй хөрвүүлэн хадгалах.
Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Үйлчилгээний төрөл

Хеджед хадгаламж

Хеджед хадгаламж

/Өндөр дүнтэй/

Дансны валют

Төгрөг

Хугацаа

6 сар

12 сар 6 сар 9 сар

12 сар

Жилийн хүү

6.00% 7.00%  7.50%  8.50%

 9.00%

Хугацаанаас өмнө цуцлахад төлөх хүү

2.00%

3.50%

Доод үлдэгдэл

200,000,000 төгрөг ба түүнтэй тэнцэх ам.доллар

1,000,000 ам.доллартай тэнцэх төгрөг

Хүү олгох давтамж

Хугацааны эцэст

Зарлага гаргах нөхцөл

Хугацааны эцэст

Орлого хийх нөхцөл

Боломжгүй

Данс нээх

Хураамжгүй

Хадгаламжийн дэвтэр

Үнэгүй

Бүрдүүлэх материал
  • Данс нээлгэх албан хүсэлт;
  • Улсын Бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
  • Хуулийн этгээд, байгууллагын дүрэм;
  • Гарын үсгийн баталгааны маягт, банкны загвараар нотариатиар баталгаажуулсан байх. / энд дарж татаж авна уу /;
  • Эцсийн өмчлөгчийг мэдүүлэх маягт /энд дарж татаж авна уу/
  • Данснаас мөнгөн хөрөнгө захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийн цахим үнэмлэхний хуулбар;
  • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт.