Банкны баталгаа
Хил дамнасан бараа, бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээ худалдан авах, борлуулахад импортлогч болон экспортлогч талуудад тулгардаг эрсдэлүүдийг (экспортлогч чанарын шаардлага хангасан бараа бүтээгдэхүүнийг заасан хугацаанд нийлүүлэх эрсдэл, импортлогч заасан хугацаанд экспортлогчид төлбөр төлөх эрсдэл гэх мэт) бууруулах боломжтой олон улсын цогц шийдэл бүхий төлбөрийн хэрэгсэл юм. Экспортлогч тал баталгаанд заасан нөхцөлийн дагуу бараа ачуулснаар төлбөр хүлээн авах ба импортлогч тал төлбөрийн чадваргүй болсон тохиолдолд Баталгаа гаргагч банкнаас төлбөр нэхэмжлэн авах эрхтэй байна.
Дэлгэрэнгүй
Инкасс
Инкассын үйлчилгээ нь банк худалдагч талын өмнөөс худалдан авагч талд баримт хүргүүлж төлбөр нэхэмжлэн авах ажиллагаа юм. Инкасс векселийн тусламжтайгаар худалдагч тал бараа бүтээгдэхүүнээ ачуулмагц холбогдох төлбөрөө хүлээн авах боломжтой бол худалдан авагч тал бараа бүтээгдэхүүнээ худалдан борлуулсаны дараа өөрийн банкандаа төлбөрөө төлөх боломжтой. Инкассын үйлчилгээ нь харьцангуй хялбар, өртөг багатай, хурдан шуурхай банкны үйлчилгээнүүдийн нэг туд гадаад худалдаа эрхэлж буй харилцагчдад тохиромжтой.
Дэлгэрэнгүй
Факторинг
ФАКТОРИНГ нь гадаадаас бараа, бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээ худалдан авах, борлуулахад импортлогч болон экспортлогчийн санхүүгийн хэрэгцээг богино хугацаанд хангахад зориулагдсан бүтээгдэхүүн бөгөөд ирээдүйд авах авлага дээр үндэслэн урьдчилан санхүүжилт хийдэг онцлогтой.
Дэлгэрэнгүй
Баримтын аккредитив
АККРЕДИТИВ нь хил дамнасан бараа, бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээ худалдан авах, борлуулахад импортлогч болон экспортлогч талуудад тулгардаг эрсдэлүүдийг бууруулах боломжтой олон улсын цогц шийдэл бүхий төлбөрийн хэрэгсэл юм. Экспортлогч тал аккредитив заасан нөхцөлүүдийг бүрэн биелүүлснээр импортлогч тал төлбөр төлөх үүргийг баталгаажуулсан төлбөрийн хэрэгсэл бөгөөд импортлогч талын банкны зүгээс аккредитивыг гаргаж, экспортлогч талын банк хүлээн авна. Аккредитив нь импортын болон экспортын гэсэн төрөлтэй байна.
Дэлгэрэнгүй
Синдикат зээл
Хэрэв таны бизнест урт хугацааны, өндөр дүнтэй хөрөнгө оруулалтын зээлийн хэрэгцээ байгаа бол бид танд Синдикат зээлийг санал болгож байна.
Дэлгэрэнгүй
Худалдааны зээл
Импортлогч, экспортлогчийн хил дамнасан худалдааны бизнесийг дэмжих зорилгоор бараа бүтээгдэхүүний ачилт хийхээс өмнө эргэлтийн хөрөнгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх богино болон дунд хугацааны зээлийн эх үүсвэрийг таатай нөхцөлөөр танд санал болгож байна.
Дэлгэрэнгүй