Баримтын аккредитив
Худалдааны гэрээ байгуулахаас эхлэн бараа, бүтээгдэхүүн хүлээн авах, худалдан борлуулж буй бараа бүтээгдэхүүний төлбөр хүлээн авах хүртэлх бүхий л хугацаанд санхүүгийн зөвлөгөө, мэдээлээр тогтмол хангах үйлчилгээг танд санал болгож байна.
Дэлгэрэнгүй
Банкны баталгаа
Хил дамнасан бараа, бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээ худалдан авах, борлуулахад импортлогч болон экспортлогч талуудад тулгардаг эрсдэлүүдийг бууруулах боломжтой олон улсын цогц шийдэл бүхий төлбөрийн хэрэгслийн үйлчилгээг танд санал болгож байна.
Дэлгэрэнгүй
Инкасс
Банк нь худалдагч талын өмнөөс худалдан авагч талд баримт хүргүүлж, төлбөр нэхэмжлэн авах боломжтой үйлчилгээг танд санал болгож байна.
Дэлгэрэнгүй
Худалдааны зээл
Импортлогч, экспортлогчийн хил дамнасан худалдааны бараа бүтээгдэхүүний ачилт хийхээс өмнө эргэлтийн хөрөнгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх богино болон дунд хугацааны зээлийн эх үүсвэрийг таатай нөхцөлөөр танд санал болгож байна.
Дэлгэрэнгүй
Факторинг
Гадаадаас бараа, бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээ худалдан авах, борлуулахад импортлогч болон экспортлогчийн санхүүгийн хэрэгцээг богино хугацаанд хангахад зориулагдсан үйлчилгээг танд санал болгож байна.
Дэлгэрэнгүй
Синдикат зээл
Бизнесийн урт хугацааны, өндөр дүнтэй хөрөнгө оруулалтын зээлийн үйлчилгээг танд санал болгож байна.
Дэлгэрэнгүй