Захиалгат шилжүүлэг
• Сар бүр тогтсон өдрөөр, тогтмол дүнгээр төлбөрийн гүйлгээ, шилжүүлгийг автоматаар хийх боломжийг олгоно. • Бүртгэл, хураамж: 0₮ Захиалгат шилжүүлгийн үйлчилгээг ашигласнаар та сар бүр тогтмол дүнгээр, тогтсон хугацаанд шилжүүлэгийн гүйлгээ хийх боломжтой. Мөн хуримтлал үүсгэх, сар бүр гардаг төлбөрийн гүйлгээ хийх болон бусад бүх төрлийн шилжүүлгээ урьдчилан захиалж гэрээний дагуу заасан нөхцөлөөр захиалсан гүйлгээ автоматаар хийгдэх үйлчилгээ юм.
Дэлгэрэнгүй
Үнэт зүйл хадгалах
Харилцагч таны биет үнэт зүйлийг гал, усны аюул болон хулгайд алдахаас сэргийлэх, хамгаалах үнэт зүйл хадгалах үйлчилгээ. Хайрцгийн хэмжээ: 56x30x52 /хамгийн том хэмжээтэй хайрцаг/. “Үнэт зүйл хадгалах” үйлчилгээг авснаар харилцагч та өөрийн бичиг баримт, биет үнэт зүйлс, мөнгөн хөрөнгө, нөхөн орлуулашгүй эд зүйлсийг аюулгүй, найдвартай орчинд хадгалах ба гал, усны аюул болон хулгайд алдахаас сэргийлэх зэрэг төрөл бүрийн эрсдэлээс хамгаалах боломжтой.
Дэлгэрэнгүй
Мэдээлэл лавлагаа болон бусад үйлчилгээ
Харилцах, хадгаламжийн болон зээлийн дансны тодорхойлолт, хуулга гаргах зэрэг үйлчилгээг нэг дороос. Харилцагч та Тээвэр Хөгжлийн Банканд данстай бол бид дараах нэмэлт үйлчилгээнүүдийг санал болгож байна. Үүнд: Харилцах, хадгаламжийн болон зээлийн дансны тодорхойлолт гаргах /Англи, Монгол хэлээр/; Бэлэн мөнгөний чек авах; Харилцагчийн хүсэлтээр тодорхойлолт гаргах; Зээлийн судалгаанд байгаа эсэх, зээлтэй холбоотой тодорхойлолт гаргах; Залруулгын гүйлгээ хийх /харилцагчийн өөрийн буруугаас үүдэн гарсан гүйлгээ/; Хадгаламжийн дансны хуулга, дэвтэр олгох; Архиваас баримт шүүх.
Дэлгэрэнгүй
Свип үйлчилгээ
Харилцах данснаасаа шилжүүлэг хийх, орлого төвлөрүүлэх үед ашиглах боломжтой үйлчилгээ юм. Свип үйлчилгээ нь гүйлгээний төрлөөс хамаарч дараах төрөлтэй байна. Үүнд: “Sweep out свип үйлчилгээ” буюу харилцагчийн зарлага гаргах дансны үлдэгдэлд шалгуур тавьж, түүнээс хэтэрсэн үлдэгдлийг орлого орох дансанд шилжүүлнэ; “Sweep in свип үйлчилгээ” буюу харилцагчийн орлого орох дансны үлдэгдэлд шалгуур тавьж, түүнээс бага тохиолдолд шалгуур дүн хүртэл хэмжээгээр зарлага гарах данснаас шилжүүлж авна.
Дэлгэрэнгүй