Байгууллагын төлбөрийн карт
Байгууллагын ажилтнуудын өдөр тутмын төлбөр тооцоог бэлэн бусаар гүйцэтгэхэд туслах хамгийн өргөн хэрэглээний дотоодын картыг санал болгож байна.
Дэлгэрэнгүй