Байгууллагын төлбөрийн карт
Байгууллагын ажилтнуудын шаардлагатай өдөр тутмын төлбөр тооцоог хяналттай, бэлэн бусаар, соёлтойгоор гүйцэтгэхэд тусладаг хамгийн өргөн хэрэглээний дотоодын карт.
Дэлгэрэнгүй