Хадгаламжийн сертификат
Байгууллагын мөнгөн хөрөнгөө Төгрөг, Ам.доллароор өндөр өгөөжтэй байршуулдаг хадгаламжийн сертификатыг та бүхэн зах зээл дээр худалдах, бусдад дамжуулах, бэлэглэж болдогоороо онцгой хадгаламж юм.
Давуу тал
 • Зах зээл дэх хадгаламжийн дунджаас өндөр хүү;
 • Сертификат буюу үнэт цаас хэлбэрээр ашиглах соёлтой хэрэглээ;
 • Худалдах, бэлэглэх зэргээр хүссэн хэлбэрээр ашиглах;
 • Хадгаламжийн сертификатаа барьцаалан бага хүүтэй зээл авах;
 • Репо нөхцөлөөр санхүүжилт олгоно.
Бүтээгдэхүүний нөхцөл

 

Үйлчилгээний төрөл

Үйлчилгээний нөхцөл

Дансны валют

Төгрөг

Ам.доллар

1 сар

10.50%

2.20%

3 сар, 6 сар, 9 сар

12.50%

4.00%

12 сар

13.20%

4.00%

Хадгаламжийн сертификатыг хугацаанаас нь өмнө цуцлахад төлөх хүү

2-4.8%

1.20%

Банкны нэрлэсэн үнэ

100,000,000 төгрөг 500,000,000 төгрөг

100,000 ам.доллар 500,000 ам.доллар.

Хүү олгох давтамж

Хугацааны эцэст

Репо санхүүжилтийн хүү

Хадгаламжийн сертификатын хүү + 4.00%

Репо санхүүжилт олгохгүй

Бусад

Орлогын гүйлгээ хийх эрхгүй

 

 

Бүрдүүлэх материал
 • Данс нээлгэх албан хүсэлт;
 • Улсын Бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
 • Хуулийн этгээд, байгууллагын дүрэм;
 • Гарын үсгийн баталгааны маягт, банкны загвараар нотариатиар баталгаажуулсан байх. / энд дарж татаж авна уу/;
 • Эцсийн өмчлөгчийг мэдүүлэх маягт /энд дарж татаж авна уу/
 • Данснаас мөнгөн хөрөнгө захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийн цахим үнэмлэхний хуулбар;
 • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт.