Синдикат зээл
Хэрэв таны бизнест урт хугацааны, өндөр дүнтэй хөрөнгө оруулалтын зээлийн хэрэгцээ байгаа бол бид танд Синдикат зээлийг санал болгож байна.
Синдикат зээл

Синдикат зээл нь нэг болон түүнээс дээш банк, санхүүгийн байгууллага хамтран нэгж харилцагчийн санхүүгийн хэрэгцээг хангах, үрт хугацаат хөрөнгө оруулалт хийх зорилготой бөгөөд таны санхүүгийн хэрэгцээг нэг банк санхүүгийн байгууллага хангах боломжгүй тохиолдолд хамтран олгодог зээлийн схем юм. 

Бид Монгол Улсын болон Олон улсын банк, санхүүгийн байгууллагатай хамтран Синдикат зээлийг олгох боломжтой. 

Бидэнтэй tfd@transbank.mn  хаягаар холбогдоно уу.