Свип үйлчилгээ
Харилцах данснаасаа шилжүүлэг хийх, орлого төвлөрүүлэх үед ашиглахад тохиромжтой үйлчилгээ бөгөөд дансны үлдэгдэл дүнд шалгуур тавьж, түүний дагуу орлого зарлагын гүйлгээг таны өмнөөс гүйцэтгэж өгөх үйлчилгээ юм. “Sweep out” үйлчилгээ: Таны зарлага гаргах дансны үлдэгдэлд шалгуур тавьж, тогтоосон хэмжээнээс хэтэрсэн үлдэгдлийг орлого орох дансанд шилжүүлнэ. “Sweep in” үйлчилгээ: Таны орлого орох дансны үлдэгдэлд шалгуур тавьж, тогтоосон хэмжээнээс бага тохиолдолд зохих шалгуур дүн хүртэл хэмжээгээр зарлага гарах данснаас шилжүүлж авна.
Давуу тал
  • Банк доторх шилжүүлэг хийхэд шимтгэлгүй;
  • Цаг хугацааг хэмнэх боломжтой.
Шимтгэл, хураамж

 

Жилийн бүртгэлийн хураамж

50,000 төгрөг

Бүрдүүлэх материал
  • Үйлчилгээнд бүртгүүлэх тухай албан хүсэлт