Автомашины зээл
Хувийн хэрэгцээнд зориулж автомашин авах гэж буй харилцагч танд зориулсан зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг санал болгож байна.
Давуу тал
  • Нэмэлт барьцаа хөрөнгө шаардахгүй
  • Богино хугацаанд, түргэн шийднэ
Бүтээгдэхүүний нөхцөл

Автомашины зээл

Шинэ автомашин

Хуучин автомашин

Зээлийн хэмжээ 

300 сая төгрөг хүртэл

100 сая төгрөг хүртэл

Зээлийн сар бүрийн төлбөр нь зээлдэгчийн өр, орлогын харьцаа 60%-иас хэтрэхгүй байна. Зээлдэгч нь бусад банк, ББСБ, аж ахуйн нэгж, хувь хүнд зээлтэй бол уг зээлийн сард төлөх төлбөрийг өр, орлогын харьцаанд оруулан тооцно.

Хугацаа 

30 хүртэл сар

Зээлийн хүү /сарын/

1.6% – 2.0%

Зээлийн хүү /жил/

19.2% – 24.0%

Үйлчилгээний шимтгэл

Олгосон зээлийн дүнгийн 1% буюу дээд хэмжээ нь 1,500,000 төгрөг

Нэмэгдүүлсэн хүү

Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү

Барьцаа

Худалдан авах автомашин

Урьдчилгаа төлбөр

10% хүртэл

30% хүртэл

Нийлүүлэгч байгууллагаас авах шимтгэл

1% буюу “Хамтран ажиллах гэрээ”-ээр зохицуулагдана

Өргөдлийн хураамж

10,000 төгрөг

Бусад

“Хамтран ажиллах гэрээ” байгуулсан нийлүүлэгч байгууллагаас автомашин худалдан авахыг шаардана.

Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамж /зээл судлах үед/

Иргэн – 1,000 төгрөг

Байгууллага – 1,000 төгрөг

*Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 20.90%-25.75%

Тавигдах шаардлага
  • Байгууллагадаа 6 сараас доошгүй хугацаанд ажилласан эсвэл 1 жилээс доошгүй хугацаанд тогтвортой бизнес эрхэлсэн байх;
  • Татварын дараах орлогын 60 хүртэлх хувь нь сард төлөх нийт зээлийн төлбөрийг төлж хүрэлцэхүйц байх;
  • Бусад банк, санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх.
Бүрдүүлэх материал
  1. Өргөдөл, анкет /банкны загвар/, 1 хувь цээж зураг, иргэний үнэмлэх, хуулбар
  2. Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт
  3. Цалингийн болон бизнесийн орлогыг нотлох шаардлагатай баримтууд, дансны хуулга
  4. Автомашины баримт бичиг, нийлүүлэгч талын төлбөрийн нэхэмжлэх
  5. Банкнаас шаардлагатай гэж үзсэн бусад материал