Байгууллагын төлбөрийн карт
Давуу тал
  1. Ажилтан бүрийн нэр дээр тусгайлан авах боломжтой;
  2. Гүйлгээ бүрийг үр дүнтэйгээр хянах;
  3. Орчин үеийн өндөр нууцлал бүхий EMV чип технологиор хамгаалагдсан
  4. Зайнаас тооцоо хийх PayWave технологи
Бүтээгдэхүүний нөхцөл
КАРТЫН НӨХЦӨЛ БАЙГУУЛЛАГЫН ЭНГИЙН ₮ КАРТ

Картын валют

Төгрөг

Жилийн хураамж

15,000 төгрөг

Картын хугацаа

3 жил

Дэд картын жилийн хураамж

5,000 төгрөг

Карт нөхөн авах төлбөр
Яаралтай карт гаргах хураамж
ПОС /КҮБ, ПОБ/ дээр нэг өдөрт хийх зарлагын гүйлгээний лимит

25,000,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют

АТМ дээр нэг өдөрт хийх зарлагын гүйлгээний лимит

15,000,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют

Тээвэр хөгжлийн банк дээр орлогын гүйлгээ хийх

Шимтгэлгүй

Гэрээт банк дээр орлогын гүйлгээ  хийх

100 төгрөг

Тээвэр хөгжлийн банк дээр үлдэгдэл шалгах

Шимтгэлгүй

Дотоодын бусад банк дээр үлдэгдэл шалгах

100 төгрөг

Пин код өөрчлөх /АТМ/
Пин код шинээр дахин захиалж авах /Банк/

1,000 төгрөг

Интернэт пин код авах, өөрчлөх /АТМ/

100 төгрөг

Тухайн банкны салбараас бэлэн зарлага гаргах

Төгрөгийн данс – төгрөг авахад шимтгэлгүй;
Төгрөгийн данс – валют авахад Банкны арилжааны ханшаар тооцно;

Гэрээт банкнаас бэлэн зарлага авах

0 – 99,999 төгрөг авбал 300 төгрөг,

100,000-с дээш төгрөг авбал 0 төгрөг

Бусад дотоодын банкнаас бэлэн зарлага авах

0 – 99,999 төгрөг авбал 500 төгрөг,

100,000-с дээш төгрөг авбал 0 төгрөг

 

Бүрдүүлэх материал
  • Байгууллагын карт эзэмших эрх бүхий ажилтны цахим үнэмлэх эсвэл гадаад пасспорт
  • Байгууллагын карт эзэмших эрх бүхий ажилтны гарын үсгийн баталгаа, байгууллагын тамга тэмдэг /нотариатаар батлуулсан/
  • Байгууллагын  карт  эзэмших  эрх  бүхий  ажилтныг  тодорхойлсон итгэмжлэл.
  • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт