Байгууллагын төлбөрийн карт
Давуу тал
 1. Ажилтан бүрийн нэр дээр тусгайлан авах боломжтой;
 2. Гүйлгээ бүрийг үр дүнтэйгээр хянах;
 3. Орчин үеийн өндөр нууцлал бүхий EMV чип технологиор хамгаалагдсан
 4. Зайнаас тооцоо хийх PayWave технологи
Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Картын нөхцөл

Байгууллагын энгийн дебит

Картын валют Төгрөг
Картын хугацаа 3 жил
Картын үнэ 20,000 төгрөг
Дэд картын үнэ
Карт нөхөн авах төлбөр /хаясан, гээсэн/ 10,000 төгрөг
ПОС /КҮБ, ПОБ/ дээр нэг өдөрт  хийх зарлагын гүйлгээний лимит 25,000,000 төгрөг
АТМ дээр нэг өдөрт хийх  зарлагын гүйлгээний лимит 15,000,000 төгрөг
Тээвэр хөгжлийн банкны ПОБ дээр орлогын гүйлгээ хийх Шимтгэлгүй
Тээвэр хөгжлийн банкны ПОБ дээр үлдэгдэл шалгах
Тээвэр хөгжлийн банкны ПОБ-с бэлэн зарлага гаргах
Дотоодын бусад банкны АТМ, ПОБ дээр үлдэгдэл шалгах 100 төгрөг
Дотоодын бусад банкны АТМ, ПОБ-с бэлэн зарлага гаргах 500 төгрөг
Тээвэр хөгжлийн банкны салбар дээр орлогын гүйлгээ хийх Шимтгэлгүй
Тээвэр хөгжлийн банкны салбар дээр үлдэгдэл шалгах Шимтгэлгүй
Дотоодын бусад банк дээр үлдэгдэл шалгах 100 төгрөг
Пин код шинээр дахин захиалж авах /Банк/ 1,000 төгрөг
Тухайн банкны салбараас бэлэн зарлага гаргах Шимтгэлгүй
Бусад дотоодын банкны АТМ-с бэлэн зарлага авах 0 – 99,999 төгрөг авбал 500 төгрөг,
100,000-с дээш төгрөг авбал 0 төгрөг

Тайлбар:

 1. Дэд картын хүчинтэй хугацаа нь үндсэн картын хүчинтэй хугацаагаар гарна.
 2. Шинээр болон нөхөх авах картын хураамж дээр яаралтай карт гаргах хураамжийг нэмж авна.
 3. Байгууллагын картын бэлэн мөнгө авах, худалдан авалт хийх лимитийг байгууллагын ажилчдын албан үүргийн онцлогоос шалтгаалан тогтоож болно.
Бүрдүүлэх материал
 • Байгууллагын карт эзэмших эрх бүхий ажилтны цахим үнэмлэх эсвэл гадаад пасспорт
 • Байгууллагын карт эзэмших эрх бүхий ажилтны гарын үсгийн баталгаа, байгууллагын тамга тэмдэг /нотариатаар батлуулсан/
 • Байгууллагын  карт  эзэмших  эрх  бүхий  ажилтныг  тодорхойлсон итгэмжлэл.
 • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт