Хөдлөх хөрөнгө болон машин, тоног төхөөрөмж
Хөдлөх хөрөнгө болон машин, тоног төхөөрөмж.
Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Нөхцөл Төгрөг Ам.доллар Евро Юань Иен
Хугацаа 60 сар хүртэл
Зээлийн хэмжээ Санхүүгийн түрээсийн дээд хэмжээ 20 тэрбум төгрөг эсвэл түүнтэй тэнцэх валют
Урьдчилгаа төлбөр Эрсдэлийн түвшнээс хамаарч урьдчилгаа төлбөрийн хувь хэмжээг 50% хүртэл хувиар тогтооно. Үл хөдлөх болон хөдлөх хөрөнгө давхар барьцаалсан үед урьдчилгаа төлбөрийн хувь хэмжээг бууруулан уян хатан тогтоох боломжтой.
Зээлийн хүү /сарын/ 2.00%-1.60% 1.35%-1.00% 1.35%-1.00% 1.35%-1.00% 1.35%-1.00%
Зээлийн хүү /жил/ 24.00%-19.20% 16.20%-12.00% 16.20%-12.00% 16.20%-12.00% 16.20%-12.00%
Үйлчилгээний шимтгэл Олгосон зээлийн дүнгийн 1% буюу дээд хэмжээ 1,500,000 төгрөг ба түүнтэй тэнцэх валют
Өргөдлийн хураамж 30,000 төгрөг
Бусад нөхцөл Зээлээр худалдан авсан хөрөнгийг иж бүрэн даатгалд хамруулна. Даатгалын хураамжийг харилцагч хариуцна.
Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамж /Лавлагаа тутамд/ Иргэн – 1,000 төгрөг

Байгууллага – 1,000 төгрөг

*Зээлийн бодит өртөг (жилийн): төгрөг 19.73%-24.55%

Тавигдах шаардлага
 • Зориулалт нь үйлдвэрлэл үйлчилгээ сайжруулах тоног төхөөрөмж, техник худалдан авах зориулалттай байх;
 • Сүүлийн 12 сар тасралтгүй бизнес явуулсан туршлагатай;
 • Зээлийн сайн түүхтэй зээл төлөх чадвар сайтай байх;
 • Барьцаат хөрөнгө (үл хөдлөх болон хөдлөх хөрөнгө)-ийн шаардлага хангасан байх;
 • Банкнаас тавьсан бусад шаардлага хангасан байх.
Бүрдүүлэх материал
 • Зээл хүссэн албан бичиг. /Хүсч буй зээлийн хэмжээ, хүү, хугацаа, барьцаа хөрөнгийн талаар тусгасан/
 • Зээлийн өргөдөл /Банкны маягтаар/
 • Зээл авах тухай ТУЗ-ийн /Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын/ тогтоол. /Хүсч буй зээлийн хэмжээ, хүү, хугацаа, барьцаа хөрөнгийн талаар тусгасан ба гарын үсэг зурах эрх бүхий этгээдийг томилсон шийдвэр/ 
 • Компанийн гэрчилгээний хуулбар, Компанийн дүрмийн хуулбар /Улсын бүртгэлийн албаны тамгатай/ 
 • Зээлийн гэрээнд гарын үсэг зурах эрх бүхий этгээдийн /үүсгэн байгуулагчид, ерөнхий захирал, гүйцэтгэх захирал г.м/ иргэний үнэмлэхний хуулбар, зээлдэгчийн анкет(хуулийн этгээд)
 • Бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой тусгай зөвшөөрөл, Бизнес төлөвлөгөө, бусад бичиг баримт 
 • Зээлийн зориулалтын талаар мэдээлэл, гэрээ, төсөл гэх мэт 
 • Зах зээл болон өрсөлдөгчидийн талаарх мэдээлэл 
 • Татварын албаны тодорхойлолт
 • ШШГЕГ-ын тодорхойлолт /байгууллага болон хувьцаа эзэмшигчдийн нэр дээр/
 • УБЕГ-ын лавлагаа /ААН болон гол хувьцаа эзэмшигчдийн нэр дээр/
 • Аудит, татварын албаар баталгаажсан компанийн санхүүгийн тайлан – /Сүүлийн 4 улирлаар, сүүлийн жилийн эцсийн байдлаар/
 • Санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлтүүдийг сүүлийн жилийн эцсийн байдлаарх дэлгэрэнгүй. Үүнд: Авлагын жагсаалт, Эргэлтийн хөрөнгийн жагсаалт, Үндсэн хөрөнгийн дэлгэрэнгүй жагсаалт, Өглөг, өр төлбөрийн дэлгэрэнгүй жагсаалт, Борлуулалтын задаргаа, нэгж бүтээгдэхүүний өртөг, сүүлийн 1 жилийн баланс,
 • Дансны хуулга / Сүүлийн 12 сарын байдлаар/
 • Барьцаалах үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, /хэрэв барьцаа хөрөнгө өөр байгууллагын нэр дээр бол тухайн компанийн гэрчилгээ, дүрмийн хуулбар, барьцаанд тавихыг зөвшөөрсөн шийдвэр, тогтоол/
 • Барьцаалах үл хөдлөх эд хөрөнгийн лавлагаа /түүхчилсэн, дэлгэрэнгүй/
 • Барьцаалах газрын гэрчилгээ, гэрээ, кадастрын зураг
 • Барьцаалах машин, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт, гэрчилгээ
 • Үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах тохиолдолд татвар төлсөн баримт
 • Бусад банк болон ББСБ-д зээлийн үлдэгдэлтэй бол зээлийн гэрээ, зээлийн дансны хуулга.
 • Бусад шаардлагатай нэмэлт материалууд