Улирлын санхүүгийн тайлан
2023 оны 2-р улирал

(сая төгрөг)

Балансын зүйл 31/12/2022 30/06/2023
1 ХӨРӨНГӨ
1.1 Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө                    483,493                    225,711
1.2 Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө                      69,136                      62,780
1.3 Хөрөнгө оруулалт                      12,279                      37,151
1.4 Зээл (цэвэр дүнгээр)                    556,701                    583,776
1.4.1 Хэвийн зээл                    497,794                    529,894
1.4.2 Чанаргүй зээл                      77,125                      74,564
1.4.3 Зээлийн хойшлогдсон төлбөр                          (140)                          (152)
1.4.4 Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүний авлага                      11,399                      13,899
1.4.5 Зээлийн эрсдэлийн сан                    (29,477)                    (34,429)
1.5 Дериватив санхүүгийн хөрөнгө                        3,813                        1,197
1.6 Бусад санхүүгийн хөрөнгө                            694                            558
1.7 Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө                        3,274                      16,000
1.8 Үндсэн хөрөнгө                      22,125                      21,710
1.9 Борлуулах зориулалттай хөрөнгө  –                      14,184
1.10 Биет бус хөрөнгө  10,486                      12,306
1.11 Нийт хөрөнгийн дүн                1,162,001                975,373
2 ӨР ТӨЛБӨР
2.1 Харилцах                    120,912                      70,651
2.2 Хадгаламж                    400,133                    422,334
2.3 Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр                    404,291                    233,108
2.4 Бусад эх үүсвэр                      20,560                      21,290
2.5 Дериватив санхүүгийн өр төлбөр                        5,840                        662
2.6 Бусад өр төлбөр                      24,042                      38,155
2.7 Нийт өр төлбөрийн дүн                    975,778                    786,200
3 ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
3.1 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө                    146,474                    146,474
3.2 Нэмж төлөгдсөн капитал                      15,647                      15,647
3.3 Халаасны хувьцаа                      (7,032)                      (7,032)
3.4 Дахин үнэлгээний нэмэгдэл                               –                               –
3.5 Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал                      30,030                      34,026
3.6 Бусад өөрийн хөрөнгө                        1,104                              58
4 Өөрийн хөрөнгийн дүн                    186,223                    189,173
5 ӨР ТӨЛБӨР БА ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН                1,162,001                975,373

 

(сая төгрөг)

Орлого, зардлын зүйл 31/12/2022 30/06/2023
1 Хүүний орлого                      84,938                      54,870
1.1 Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн                            415                        1,604
1.2 Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн                        2,582                            1,666
1.3 Үнэт цаасны                        4,372                        3,806
1.4 Зээлийн                      72,480                      43,705
1.5 Бусад хүүний орлого                        5,089                        4,089
2 Хүүний зардал                      45,956                      36,426
2.1 Харилцахад төлсөн хүү                               –                            943
2.2 Хадгаламжид төлсөн хүү                      37,816                      28,164
2.3 Зээлийн хүүний зардал                        2,378                            1,027
2.4 Үнэт цаасны хүүний зардал                        1,711                            768
2.5 Бусад хүүний зардал                        4,051                        5,524
3 ЦЭВЭР ХҮҮНИЙ ОРЛОГО (1-2)                      38,982                      18,444
4 Эрсдэлийн сангийн зардал (буцаалтын орлого)                        9,190                        4,992
4.1 Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн                            768                               –
4.2 Үнэт цаасны                              69                               –
4.3 Зээлийн                        8,353                        4,992
5 Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)]                      29,792                        13,452
6 Бусад орлого                      31,544                        16,955
6.1 Хүүний бус орлого                      31,100                        16,867
6.1.1 Арилжааны орлого                      19,213                        8,252
6.1.2 Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого                      10,497                        7,929
6.1.3 Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого                        1,390                            641
6.1.4 Бусад хүүний бус орлого                               –                              45
6.2 Бусад  орлого, олз                            444                              88
7 Бусад зардал                      47,704                      27,248
7.1 Хүүний бус зардал                      47,157                      27,088
7.1.1 Бусад эрсдэлийн сангийн зардал                              58                            230
7.1.2 Арилжааны зардал                      15,191                        7,190
7.1.3 Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал                        9,376                        6,048
7.1.4 Хураамж, шимтгэлийн зардал                        1,150                            737
7.1.5 Үйл ажиллагааны бусад зардал                      21,382                        12,883
7.2 Бусад зардал, гарз                            547                              160
8 Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7)                      13,632                        3,159
9 Орлогын татварын зардал                        2,944                            267
10 Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9)                      10,688                        2,892
11 Бусад дэлгэрэнгүй орлого                            (76)                               –
12 Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн                       10,612                        2,892

 

(сая төгрөг)

ТЭНЦЛИЙН ГАДУУРХ ДАНС 31/12/2022 30/06/2023
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг /цэвэр дүнгээр/ 11,078 12,164

 

МОНГОЛБАНКНААС ТОГТООСОН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ Байвал зохих 30/06/2023
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа ≥ 9% 26.0%
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа ≥ 12% 26.0%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт ≥ 25% 29.8%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа /нэгж валютаар/ < ±15% 5.2%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа /нийт/ < ±30% 10.9%

 

(сая төгрөг)

БАНКНЫ ХОЛБОГДОХ ЭТГЭЭД
/НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭД/
Активын хэлбэр Үлдэгдэл Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь
1 Банкны холбогдох нэг этгээд /нэгдмэл сонирхолтой этгээд/-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив /Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй/ 3.2%
1.1 Банкны хувьцаа эзэмшигч                                  –                               – 0.0%
1.2 Банкны эрх бүхий албан тушаалтан                                  –                               – 0.0%
1.3 Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл                        6,143 3.2%
2 Банкны нийт холбогдох этгээдүүд /нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд/-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив /Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй/ 13.9%
2.1 Банкны хувьцаа эзэмшигч Зээл                            100 0.1%
2.2 Банкны эрх бүхий албан тушаалтан Зээл                        426 0.2%
2.3 Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл                      25,702 13.6%