Улирлын санхүүгийн тайлан
2024 оны 1-р улирал

(сая төгрөг)

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

31/12/2023

31/03/2024

1 ХӨРӨНГӨ
1.1 Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө

                          328,921

                          217,295

1.2 Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө

                            78,448

                            72,350

1.3 Хөрөнгө оруулалт

                            62,678

                            72,145

1.4 Зээл (цэвэр дүнгээр)

                          671,768

                          680,793

1.4.1 Хэвийн зээл

                          632,883

                          647,070

1.4.2 Чанаргүй зээл

                            62,023

                            58,622

1.4.3 Зээлийн хойшлогдсон төлбөр

                                (159)

                                (159)

1.4.4 Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүний авлага

                            15,013

                            15,776

1.4.5

Зээлийн эрсдэлийн сан

                          (37,992)

                          (40,516)

1.5 Дериватив санхүүгийн хөрөнгө

                               2,443

                               2,325

1.6 Бусад санхүүгийн хөрөнгө

                                  318

                                  569

1.7 Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө

                            10,065

                            15,204

1.8 Үндсэн хөрөнгө

                            19,603

                            19,142

1.9 Борлуулах зориулалттай хөрөнгө

                            26,184

                            26,184

1.10 Биет бус хөрөнгө

                            13,067

                            13,215

1.11 Нийт хөрөнгийн дүн

                      1,213,495

                      1,119,222

2 ӨР ТӨЛБӨР
2.1 Харилцах

                            92,072

                            82,796

2.2 Хадгаламж

                          482,662

                          491,964

2.3 Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр

                          368,298

                          234,434

2.4 Бусад эх үүсвэр

                            47,667

                            78,281

2.5 Дериватив санхүүгийн өр төлбөр

                               3,409

                               3,354

2.6 Бусад өр төлбөр

                            22,488

                            25,835

2.7 Нийт өр төлбөрийн дүн

                      1,016,596

                          916,664

3 ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
3.1 Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө

                          146,474

                          146,474

3.2 Нэмж төлөгдсөн капитал

                            15,647

                            15,647

3.3 Халаасны хувьцаа

                            (7,032)

                            (7,032)

3.4 Хуримтлагдсан ашиг

                            41,711

                            47,370

3.5 Бусад өөрийн хөрөнгө

                                     99

                                     99

3.6 Өөрийн хөрөнгийн дүн

                          196,899

                          202,558

4 ӨР ТӨЛБӨР БА ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН

                      1,213,495

                      1,119,222

(сая төгрөг)

ТЭНЦЛИЙН ГАДУУРХ ДАНС
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)

                            16,760

                            16,091

(сая төгрөг)

ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

31/12/2023

31/03/2024

1 Хүүний орлого

                          117,629

                            35,199

1.1 Монголбанканд байршуулсан хөрөнгийн

                               1,848

                                     56

1.2 Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн

                               3,404

                                  337

1.3 Үнэт цаасны

                               7,766

                               3,017

1.4 Зээлийн

                          100,867

                            31,254

1.5 Бусад хүүний орлого

                               3,744

                                  535

2 Хүүний зардал

                            74,556

                            21,417

2.1 Харилцахад төлсөн хүү

                               1,878

                                  558

2.2 Хадгаламжид төлсөн хүү

                            61,858

                            17,808

2.3 Зээлийн хүүний зардал

                               2,933

                               1,515

2.4 Үнэт цаасны хүүний зардал

                               1,051

                                  201

2.5 Бусад хүүний зардал

                               6,836

                               1,335

3 Цэвэр хүүний орлого (1-2)

                            43,073

                            13,782

4 Эрсдэлийн сангийн зардал

                               8,831

                               2,626

4.1 Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн

                                  252

                                      –

4.2 Үнэт цаасны

                                     40

                                      –

4.3 Зээлийн

                               8,539

                               2,626

5 Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого (3-4)

                            34,242

                            11,156

6 Бусад орлого

                            31,858

                               8,057

6.1 Хүүний бус орлого

                            31,115

                               7,973

6.1.1 Арилжааны орлого

                            14,230

                               1,912

6.1.2 Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого

                            15,272

                               5,598

6.1.3 Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого

                               1,307

                                  379

6.1.4 Бусад хүүний бус орлого

                                  306

                                     84

6.2 Бусад  орлого, олз

                                  743

                                     84

7 Бусад зардал

                            53,991

                            13,004

7.1 Хүүний бус зардал

                            53,762

                            12,896

7.1.1 Бусад эрсдэлийн сангийн зардал

                                  381

                                      –

7.1.2 Арилжааны зардал

                            10,974

                               1,390

7.1.3 Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал

                            14,939

                               4,963

7.1.4 Хураамж, шимтгэлийн зардал

                               1,499

                                  305

7.1.5 Үйл ажиллагааны бусад зардал

                            25,969

                               6,238

7.2 Бусад зардал, гарз

                                  229

                                  108

8 Татварын өмнөх ашиг (5+6-7)

                            12,109

                               6,209

9 Орлогын албан татварын зардал

                               1,484

                                  549

10 Татварын дараах ашиг (8-9)

                            10,625

                               5,660

11 Бусад дэлгэрэнгүй орлого

                                     52

                                      –

12 Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн 

                            10,677

                               5,660

МОНГОЛБАНКНААС ТОГТООСОН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН БИЕЛЭЛТ БАЙВАЛ ЗОХИХ БИЕЛЭЛТ
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа

≥ 9%

23.0%

Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа

≥ 12%

23.0%

Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт

≥ 25%

30.1%

Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар)

< ±15%

-4.9%

Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт)

< ±30%

-12.7%

БАНКНЫ ХОЛБОГДОХ ЭТГЭЭД (НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭД)-Д ОЛГОСОН ЗЭЭЛ БОЛОН ЗЭЭЛТЭЙ АДИЛТГАН ТООЦОХ БУСАД АКТИВ ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН АКТИВЫН ХЭЛБЭР ҮЛДЭГДЭЛ
(сая төгрөг)
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨД ЭЗЛЭХ ХУВЬ
1 Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй)

3.3%

1.1 Банкны хувьцаа эзэмшигч

                               –

                                      –

0.0%

1.2 Банкны эрх бүхий албан тушаалтан

                               –

                                      –

0.0%

1.3 Банкны бусад холбогдох этгээд

Зээл

                               6,666

3.3%

2 Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй)

12.0%

2.1 Банкны хувьцаа эзэмшигч

Зээл

                                  100

0.0%

2.2 Банкны эрх бүхий албан тушаалтан

Зээл

                                  544

0.3%

2.3 Банкны бусад холбогдох этгээд

Зээл

                            23,856

11.7%