Худалдааны зээлийн шугам
Худалдааны бизнес эрхлэгч харилцагч нартаа урт хугацаатай, хүүгийн уян хатан нөхцөлтэй, бизнесийнхээ цар хүрээнээс хамааран хүссэн хэмжээний зээлийн шугам авах боломжийг санал болгож байна.
Давуу тал

Уян хатан, таатай нөхцөлтэй.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Худалдааны зээлийн шугам

Төгрөг

Ам.доллар Евро Юань

Иен

Шугамын дээд хэмжээ

Бизнесийн цар хүрээ, хөрөнгө, санхүүгийн чадвараас болон худалдааны эргэлт зэргээс хамааруулан тогтооно.

Худалдааны зээлийн шугам нээх үйлчилгээний шимтгэл /хугацаатай хадгаламж барьцаалан шугам нээхэд үйлчилгээний шимтгэл авахгүй/

Шугамын дүнгийн 1% буюу дээд хэмжээ 1,500,000 төгрөг

Шугамын дүнгийн 1% буюу дээд хэмжээ 1,000 ам доллар Шугамын дүнгийн 1% буюу дээд хэмжээ 1,000 евро Шугамын дүнгийн 1% буюу дээд хэмжээ 5,000 юань

Шугамын дүнгийн 1% буюу дээд хэмжээ 5,000 иен

Коммитмент хүү (жилийн)

0%-2.0%

Худалдааны зээлийн шугамын хугацаа

60 хүртэл сар

Худалдааны зээлийн шугамын гэрээнд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл

0%

Өргөдлийн хураамж 

30,000 төгрөг 

10 ам.доллар 10 евро 100 юань

1,000 иен

Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамж /зээл судлах үед/

Иргэн – 1,000 төгрөг

Байгууллага – 1,000 төгрөг

Тайлбар:

 • Гадны эх үүсвэрийн шугамын коммитмент хүү 0% байгаа тохиолдолд харилцагчийн худалдааны зээлийн коммитмент хүү 0% байж болно. 

 

Ачилтын дараах зээлийн нөхцөл
        Ачилтын дараах зээл

Төгрөг

Ам.доллар Евро Юань

Иен

Дээд хэмжээ Худалдааны зээлийн шугамын хүрээнд, худалдааны гэрээ, хэлцлийн дүнгээс хэтрэхгүй байна
Зээлийн хүү (жилийн)

Эх үүсвэрийн өртөг + 2.0%-4.0%

Зээлийн хугацаа (бараа бүтээгдэхүүний эргэцтэй уялдаж байх)

60 хүртэл сар

Тавигдах шаардлага
 • Сүүлийн 12 сар тасралтгүй бизнес явуулсан туршлагатай;
 • Зээлийн сайн түүхтэй зээл төлөх чадвар сайтай байх;
 • Барьцаат хөрөнгө (үл хөдлөх болон хөдлөх хөрөнгө)-ийн шаардлага хангасан байх;
 • Банкнаас тавьсан бусад шаардлага хангасан байх.
Бүрдүүлэх материал

 

 • Зээл хүссэн албан бичиг. /Хүсч буй зээлийн хэмжээ, хүү, хугацаа, барьцаа хөрөнгийн талаар тусгасан/
 • Зээлийн өргөдөл /Банкны маягтаар/
 • Зээл авах тухай ТУЗ-ийн /Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын/ тогтоол. /Хүсч буй зээлийн хэмжээ, хүү, хугацаа, барьцаа хөрөнгийн талаар тусгасан ба гарын үсэг зурах эрх бүхий этгээдийг томилсон шийдвэр/ 
 • Компанийн гэрчилгээний хуулбар, Компанийн дүрмийн хуулбар /Улсын бүртгэлийн албаны тамгатай/ 
 • Зээлийн гэрээнд гарын үсэг зурах эрх бүхий этгээдийн /үүсгэн байгуулагчид, ерөнхий захирал, гүйцэтгэх захирал г.м/ иргэний үнэмлэхний хуулбар, зээлдэгчийн анкет(хуулийн этгээд)
 • Бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой тусгай зөвшөөрөл, Бизнес төлөвлөгөө, бусад бичиг баримт 
 • Зээлийн зориулалтын талаар мэдээлэл, гэрээ, төсөл гэх мэт 
 • Зах зээл болон өрсөлдөгчидийн талаарх мэдээлэл 
 • Татварын албаны тодорхойлолт
 • ШШГЕГ-ын тодорхойлолт /байгууллага болон хувьцаа эзэмшигчдийн нэр дээр/
 • УБЕГ-ын лавлагаа /ААН болон гол хувьцаа эзэмшигчдийн нэр дээр/
 • Аудит, татварын албаар баталгаажсан компанийн санхүүгийн тайлан – /Сүүлийн 4 улирлаар, сүүлийн жилийн эцсийн байдлаар/
 • Санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлтүүдийг сүүлийн жилийн эцсийн байдлаарх дэлгэрэнгүй. Үүнд: Авлагын жагсаалт, Эргэлтийн хөрөнгийн жагсаалт, Үндсэн хөрөнгийн дэлгэрэнгүй жагсаалт, Өглөг, өр төлбөрийн дэлгэрэнгүй жагсаалт, Борлуулалтын задаргаа, нэгж бүтээгдэхүүний өртөг, сүүлийн 1 жилийн баланс,
 • Дансны хуулга / Сүүлийн 12 сарын байдлаар/
 • Барьцаалах үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, /хэрэв барьцаа хөрөнгө өөр байгууллагын нэр дээр бол тухайн компанийн гэрчилгээ, дүрмийн хуулбар, барьцаанд тавихыг зөвшөөрсөн шийдвэр, тогтоол/
 • Барьцаалах үл хөдлөх эд хөрөнгийн лавлагаа /түүхчилсэн, дэлгэрэнгүй/
 • Барьцаалах газрын гэрчилгээ, гэрээ, кадастрын зураг
 • Барьцаалах машин, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт, гэрчилгээ
 • Үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах тохиолдолд татвар төлсөн баримт
 • Бусад банк болон ББСБ-д зээлийн үлдэгдэлтэй бол зээлийн гэрээ, зээлийн дансны хуулга.
 • Бусад шаардлагатай нэмэлт материалууд