Хөрөнгө оруулалтын зээл
Бизнес эрхлэгч аж ахуй нэгж, харилцагч нартаа бизнесийн үйл ажиллагаагаа өргөтгөх зорилгоор үндсэн хөрөнгө худалдан авах, барилга байгууламж барих, өргөтгөх, техник технологи болон тоног төхөөрөмж худалдан авахад нь зориулж хөрөнгө оруулалтын зээлийг таатай нөхцөлөөр авахыг санал болгож байна.
Давуу тал
 • Уян хатан, таатай нөхцөлтэй.
Бүтээгдэхүүний нөхцөл

 

Хөрөнгө оруулалтын зээл

Төгрөг  Ам.доллар Евро Юань

Иен

Зээлийн дээд хэмжээ Зээлийн дээд хэмжээг бизнесийн цар хүрээ, хөрөнгө, санхүүгийн чадвараас хамааруулан тогтооно.  Нийт хөрөнгө оруулалтын дүнгийн 30%-иас багагүй хэмжээг зээлдэгч өөрөө санхүүжүүлнэ.
Зээлийн хүү /сар/

2.00%-1.60%

1.50%-1.10% 1.20%-0.85% 1.20%-0.85%

1.20%-0.85%

Зээлийн хүү /жил/

24.00%-19.20%

18.00%-13.20% 14.40%-10.20% 14.40%-10.20%

14.40%-10.20%

Зээлийн хугацаа

60 хүртэл сар

36 хүртэл сар

Зээл олгосны шимтгэл  Олгосон зээлийн дүнгийн 1% буюу дээд хэмжээ нь 1,500,000 төгрөг Олгосон зээлийн дүнгийн 0.5% буюу дээд хэмжээ нь 1,500 ам.доллар болон түүнтэй тэнцэх евро, юань, иен
Нэмэгдүүлсэн хүү

Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү

Зээлийн анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл 

0%

Үндсэн зээлээс чөлөөлөх хугацаа

  12 хүртэл сар

Өргөдлийн хураамж 

30,000 төгрөг

Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамж /зээл судлах үед/

Иргэн – 1,000 төгрөг

Байгууллага – 1,000 төгрөг

*Зээлийн бодит өртөг (жилийн): төгрөг 19.69%-24.51%

Тавигдах шаардлага
 • Сүүлийн 12 сар тасралтгүй бизнес явуулсан туршлагатай;
 • Зээлийн сайн түүхтэй зээл төлөх чадвар сайтай байх;
 • Барьцаат хөрөнгө (үл хөдлөх болон хөдлөх хөрөнгө)-ийн шаардлага хангасан байх;
 • Банкнаас тавьсан бусад шаардлага хангасан байх.
Бүрдүүлэх материал
 • Зээл хүссэн албан бичиг. /Хүсч буй зээлийн хэмжээ, хүү, хугацаа, барьцаа хөрөнгийн талаар тусгасан/
 • Зээлийн өргөдөл /Банкны маягтаар/
 • Зээл авах тухай ТУЗ-ийн /Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын/ тогтоол. /Хүсч буй зээлийн хэмжээ, хүү, хугацаа, барьцаа хөрөнгийн талаар тусгасан ба гарын үсэг зурах эрх бүхий этгээдийг томилсон шийдвэр/ 
 • Компанийн гэрчилгээний хуулбар, Компанийн дүрмийн хуулбар /Улсын бүртгэлийн албаны тамгатай/ 
 • Зээлийн гэрээнд гарын үсэг зурах эрх бүхий этгээдийн /үүсгэн байгуулагчид, ерөнхий захирал, гүйцэтгэх захирал г.м/ иргэний үнэмлэхний хуулбар, зээлдэгчийн анкет(хуулийн этгээд)
 • Бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой тусгай зөвшөөрөл, Бизнес төлөвлөгөө, бусад бичиг баримт 
 • Зээлийн зориулалтын талаар мэдээлэл, гэрээ, төсөл гэх мэт 
 • Зах зээл болон өрсөлдөгчидийн талаарх мэдээлэл 
 • Татварын албаны тодорхойлолт
 • ШШГЕГ-ын тодорхойлолт /байгууллага болон хувьцаа эзэмшигчдийн нэр дээр/
 • УБЕГ-ын лавлагаа /ААН болон гол хувьцаа эзэмшигчдийн нэр дээр/
 • Аудит, татварын албаар баталгаажсан компанийн санхүүгийн тайлан – /Сүүлийн 4 улирлаар, сүүлийн жилийн эцсийн байдлаар/
 • Санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлтүүдийг сүүлийн жилийн эцсийн байдлаарх дэлгэрэнгүй. Үүнд: Авлагын жагсаалт, Эргэлтийн хөрөнгийн жагсаалт, Үндсэн хөрөнгийн дэлгэрэнгүй жагсаалт, Өглөг, өр төлбөрийн дэлгэрэнгүй жагсаалт, Борлуулалтын задаргаа, нэгж бүтээгдэхүүний өртөг, сүүлийн 1 жилийн баланс,
 • Дансны хуулга / Сүүлийн 12 сарын байдлаар/
 • Барьцаалах үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, /хэрэв барьцаа хөрөнгө өөр байгууллагын нэр дээр бол тухайн компанийн гэрчилгээ, дүрмийн хуулбар, барьцаанд тавихыг зөвшөөрсөн шийдвэр, тогтоол/
 • Барьцаалах үл хөдлөх эд хөрөнгийн лавлагаа /түүхчилсэн, дэлгэрэнгүй/
 • Барьцаалах газрын гэрчилгээ, гэрээ, кадастрын зураг
 • Барьцаалах машин, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт, гэрчилгээ
 • Үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах тохиолдолд татвар төлсөн баримт
 • Бусад банк болон ББСБ-д зээлийн үлдэгдэлтэй бол зээлийн гэрээ, зээлийн дансны хуулга.
 • Бусад шаардлагатай нэмэлт материалууд