Зээлийн шугам
Бизнесийн үйл ажиллагаатайгаа уялдуулан хүссэн хэмжээгээрээ авах боломжтой, урт хугацаатай, хүүгийн таатай нөхцөлтэй, зээлийн шугамын бүтээгдэхүүнийг харилцагч та бүхэндээ санал болгож байна.
Давуу тал

Уян хатан, таатай нөхцөлтэй

Бүтээгдэхүүний нөхцөл

Шугамын зээл

Төгрөг  Ам.доллар Евро Юань

Иен

Зээлийн дээд хэмжээ Зээлийн дээд хэмжээг бизнесийн цар хүрээ, хөрөнгө, санхүүгийн чадвараас хамааруулан тогтооно. 
Зээлийн хүү /сар/

2.00%-1.60%

1.50%-1.10% 1.20%-0.85% 1.20%-0.85%

1.20%-0.85%

Зээлийн хүү /жил/

24.00%-19.20%

18.00%-13.20% 14.40%-10.20% 14.40%-10.20%

14.40%-10.20%

Коммитмент хүү /жилийн/

2.8%-4.2%

2.0%-3.6%

1.5%-3.0%

Зээлийн хугацаа

60 хүртэл сар

36 хүртэл сар

Зээл олгосны шимтгэл  Олгосон зээлийн дүнгийн 1% буюу дээд хэмжээ нь 1,500,000 төгрөг Олгосон зээлийн дүнгийн 0.5% буюу дээд хэмжээ нь 1,500 ам.доллар болон түүнтэй тэнцэх евро, юань, иен
Нэмэгдүүлсэн хүү

Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү 

Зээлийн анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл 

0%

Өргөдлийн хураамж 

30,000 төгрөг

Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамж /зээл судлах үед/

Иргэн – 1,000 төгрөг

Байгууллага – 1,000 төгрөг

  *Зээлийн бодит өртөг (жилийн): төгрөг 19.69%-24.51%

Тавигдах шаардлага
 • Сүүлийн 12 сар тасралтгүй бизнес явуулсан туршлагатай;
 • Зээлийн сайн түүхтэй зээл төлөх чадвар сайтай байх;
 • Барьцаат хөрөнгө (үл хөдлөх болон хөдлөх хөрөнгө)-ийн шаардлага хангасан байх;
 • Банкнаас тавьсан бусад шаардлага хангасан байх.

 

Бүрдүүлэх материал
 • Зээл хүссэн албан бичиг. /Хүсч буй зээлийн хэмжээ, хүү, хугацаа, барьцаа хөрөнгийн талаар тусгасан/
 • Зээлийн өргөдөл /Банкны маягтаар/
 • Зээл авах тухай ТУЗ-ийн /Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын/ тогтоол. /Хүсч буй зээлийн хэмжээ, хүү, хугацаа, барьцаа хөрөнгийн талаар тусгасан ба гарын үсэг зурах эрх бүхий этгээдийг томилсон шийдвэр/ 
 • Компанийн гэрчилгээний хуулбар, Компанийн дүрмийн хуулбар /Улсын бүртгэлийн албаны тамгатай/ 
 • Зээлийн гэрээнд гарын үсэг зурах эрх бүхий этгээдийн /үүсгэн байгуулагчид, ерөнхий захирал, гүйцэтгэх захирал г.м/ иргэний үнэмлэхний хуулбар, зээлдэгчийн анкет(хуулийн этгээд)
 • Бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой тусгай зөвшөөрөл, Бизнес төлөвлөгөө, бусад бичиг баримт 
 • Зээлийн зориулалтын талаар мэдээлэл, гэрээ, төсөл гэх мэт 
 • Зах зээл болон өрсөлдөгчидийн талаарх мэдээлэл 
 • Татварын албаны тодорхойлолт
 • ШШГЕГ-ын тодорхойлолт /байгууллага болон хувьцаа эзэмшигчдийн нэр дээр/
 • УБЕГ-ын лавлагаа /ААН болон гол хувьцаа эзэмшигчдийн нэр дээр/
 • Аудит, татварын албаар баталгаажсан компанийн санхүүгийн тайлан – /Сүүлийн 4 улирлаар, сүүлийн жилийн эцсийн байдлаар/
 • Санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлтүүдийг сүүлийн жилийн эцсийн байдлаарх дэлгэрэнгүй. Үүнд: Авлагын жагсаалт, Эргэлтийн хөрөнгийн жагсаалт, Үндсэн хөрөнгийн дэлгэрэнгүй жагсаалт, Өглөг, өр төлбөрийн дэлгэрэнгүй жагсаалт, Борлуулалтын задаргаа, нэгж бүтээгдэхүүний өртөг, сүүлийн 1 жилийн баланс,
 • Дансны хуулга / Сүүлийн 12 сарын байдлаар/
 • Барьцаалах үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, /хэрэв барьцаа хөрөнгө өөр байгууллагын нэр дээр бол тухайн компанийн гэрчилгээ, дүрмийн хуулбар, барьцаанд тавихыг зөвшөөрсөн шийдвэр, тогтоол/
 • Барьцаалах үл хөдлөх эд хөрөнгийн лавлагаа /түүхчилсэн, дэлгэрэнгүй/
 • Барьцаалах газрын гэрчилгээ, гэрээ, кадастрын зураг
 • Барьцаалах машин, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт, гэрчилгээ
 • Үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах тохиолдолд татвар төлсөн баримт
 • Бусад банк болон ББСБ-д зээлийн үлдэгдэлтэй бол зээлийн гэрээ, зээлийн дансны хуулга.
 • Бусад шаардлагатай нэмэлт материалууд
Бүрдүүлэх материал /Иргэн/:
 • Зээлийн өргөдөл /банкны маягтаар/,1 хувь цээж зураг, 
 • Зээлдэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар / зээлийн ажилтан бичиг баримтыг эх хувиар нь авч үзсэн тохиолдолд заавал нотариатаар батлуулахыг шаардахгүй хуулбарлаж авч гарын үсэг зурж баталгаажуулж зээлийн хувийн хэрэгт хадгална. Эх хувиар нь авч үзээгүй тохиолдолд заавал нотариатаар батлуулсан хуулбар байх/
 • Оршин суугаа газрын тодорхойлолт, ЦЕГ-ын тодорхойлолт 
 • Барьцаанд тавих хөрөнгийн бичиг баримтууд, барьцаалах үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, лавлагаа, газрын гэрчилгээ, гэрээ, кадастрын зураг
 • Орлого баталгаажуулах баримт бичиг, дансны хуулга
 • Үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл, түрээсийн гэрээ
 • Зээлийн зориулалтыг баталгаажуулсан баримт 
 • Бусад шаардлагатай баримт бичиг
 • Үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах тохиолдолд татвар төлсөн баримт