Үйлдвэр, уул уурхайн газар
Үйлчилгээ

Монгол улсын эдийн засгийн хөгжилд голлох үүрэг гүйцэтгэх салбарууд болох үйлдвэр, уул уурхай, сэргээгдэх эрчим хүч, хүнд үйлдвэрийн салбарын иргэд, байгууллагуудаа дэмжих, тэдний онцлогт нийцсэн санхүүгийн үйлчилгээг хүргэх нь манай газрын үндсэн зорилго юм.  

Мөн бид энэ салбарын техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, бараа, материал, түүхий эдийн үнэ, өртөгийн судалгаа, мэдээллийг тогтмол гаргаж, зах зээлийн эрсдлийг тооцоолж, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн импорт, борлуулалт, түрээсийн үйл ажиллагаатай холбоотой судалгаа, дүн шинжилгээ хийх, төсөл хэрэгжүүлэх зэргээр амжилттай үйл ажиллагаагаа тэлсээр байна.