Харилцах болон хадгаламжийн дансны бусад шимтгэл
Харилцах болон хадгаламжийн дансны бусад шимтгэлүүд
Бусад шимтгэл

 

Үйлчилгээний төрөл MNT USD EUR CNY JPY RUB KRW GBP

Бэлэн орлого

Бага дэвсгэртийн дүн*

2.0% 2.0% 2.0% 0.3% 8.0% 1.5%

Бусад дэвсгэртийн дүн

0.3% 1.5%

 

Бэлэн зарлага

Харилцах, хадгаламжийн данснаас

200 төгрөг

200 төгрөг + доор заасан бэлэн валютын шимтгэл

0.5%

0.5% 0.5% 0.5% 3.0% 1.5%

0.5%

*Хадгаламж, харилцах дансанд бэлнээр тушаасан валютыг буцааж бэлэн олгоход бүх валютын хувьд шимтгэлгүй.

Бэлэн бус шилжүүлэг хийх

Банк дотроо шилжүүлэх

100 төгрөг

200 төгрөгтэй тэнцэх валют

Банк хооронд шилжүүлэх:
5,000,000₮ хүртэл бэлэн бус

200 төгрөг

1,500 төгрөг

5,000,001₮-с дээш бэлэн бус

500 төгрөг

Бэлнээр тушааж банк хооронд шилжүүлэх

1,000 төгрөг

 

Данс нээх

Шимтгэлгүй

 

Данс хөтөлсний шимтгэл

Идэвхтэй данс /сар бүр/

Шимтгэлгүй

Түр идэвхгүй, зогсоосон төлөвтэй данс /сар бүр/

2,000 төгрөг

2,000 төгрөгтэй тэнцэх валют

Хугацаагүй хадгаламж /жилийн эцэст/

1,000 төгрөг

1,000 төгрөгтэй тэнцэх валют

Хөдөлгөөнгүй данс /сар бүр/

2,000 төгрөг

2,000 төгрөгтэй тэнцэх валют

 

Данс хаах

1,000 төгрөг

1,000 төгрөгтэй тэнцэх валют

Тайлбар

*- Бага дэвсгэрт гэдэгт USD-н хувьд 1, 2, 5, 10, 20, 50-тын дэвсгэртүүд; CNY-н хувьд  1, 5, 10, 20-тын дэвсгэртүүд; RUB-н хувьд 10, 50, 100-тын дэвсгэртүүд тус тус хамаарна.

Банк хоорондын шилжүүлэг

Банк хоорондын шилжүүлэг нь төгрөг, ам.доллар, евро, юань, иен, рубль, фунт стерлинг, хонконг доллар, сингапур доллар гэсэн валютуудаар хийгдэнэ.

Бэлэн валютын шимтгэл хувьд
  • Бэлэн арилжаа, хэлцэл хийж валютын дансандаа орлого хийхэд бага дэвсгэрт орсон тохиолдолд шимтгэл авна;
  • Бэлэн мөнгөөр зээлийн хүү болон зээлийн үндсэн төлбөр хийхэд бага дэвсгэрт орсон тохиолдолд шимтгэл авна;
  • Валютын дансанд бэлэн бусаар олгосон зээлийг бэлнээр зарлага хийхэд шимтгэл авна;
  • Харилцах дансандаа бэлэн валютаар орлого хийж тухайн мөнгийг өөр харилцагч руу бэлэн бусаар шилжүүлсэн тохиолдолд мөнгө хүлээн авсан харилцагч буцаан мөнгийг бэлнээр гаргаж авахад шимтгэл авна;
  • Бэлэн бус хэлбэрээр арилжаа, хэлцлийг валютын дансандаа хийж бэлнээр гаргасан тохиолдолд шимтгэл авна;
  • Бэлэн зарлагын дүн бэлэн орлогын дүнгээс хэтэрсэн тохиолдолд зөрүү дүнгээс шимтгэл авна.