Мэдээлэл лавлагаа болон бусад үйлчилгээ
Бүтээгдэхүүний нөхцөл

 

Үйлчилгээний төрөл

Шимтгэл хураамж

Дансны хуулга гаргах /1 хуудас нь/

100 төгрөг

Тодорхойлолт: /Иргэн, Байгууллага/
Дансны тодорхойлолт /Монгол хэлээр/

4,000 төгрөг

Дансны тодорхойлолт /Англи хэлээр/
Харилцагчийн хүсэлтээр нэмэлт мэдээлэл оруулсан тодорхойлолт 

15,000 төгрөг

Данс нээлгэснээс хойш болон дансанд хамтран эзэмшигчийн өөрчлөлт хийлгэснээс хойш 14 хоног буюу түүнээс доош хугацаанд тухайн данстай холбоотой тодорхойлолт гаргуулахад

30,000 төгрөг

Тодорхойлолтын хувийг илүү гаргаж өгөхөд /1 хувь/

1,000 төгрөг

Зээлийн судалгаанд байгаа эсэх талаарх тодорхойлолт

30,000 төгрөг

Программаас орлого, зарлага, бэлэн бусын баримт нөхөж хэвлэж өгөх

300 төгрөг

Архиваас баримт шүүж, баримтын хуулбар гаргах хувилж өгөх /хуудас бүрээс/

3,000 төгрөг /1 жил доторх/

5,000 төгрөг /1-3 жил доторх/

10,000 төгрөг /3 жилээс дээш/

Харилцагчийн буруугаас залруулгын гүйлгээ хийх

500 төгрөг

Харилцагчийн өдрийн хуулга

Шимтгэлгүй

Хадгаламжийн дэвтэр

Үнэгүй

Бэлэн мөнгөний чек /Байгууллагад зориулсан/
Нэг хуудас

200 төгрөг

Дэвтрээр /25 хуудастай/

4,000 төгрөг

Гарын үсгийн баталгааны маягт

Шимтгэлгүй

Бэлэн мөнгөний орлого, зарлагын маягт
Данс нээх хүсэлтийн маягт
Дансны үлдэгдлийн баталгааны маягт
Бүрдүүлэх материал
  • Монгол улсын иргэн бол Иргэний үнэмлэх;
  • Гадаадын иргэн бол:
    • Гадаад паспорт;
    • Монгол улсад оршин суух үнэмлэх.