Ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрөл
Ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл хүсэхэд шаардагдах бичиг баримт: (Маягт К-2)
  1. Өргөдөл (К-4 маягт)
  2. Монгол Улсын татвар төлөгчийн гэрчилгээ (Татварын алба)
  3. Улсын бүртгэлийн болон гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)
  4. Хайгуулын талбай бүрийн байршил болон үлдсэн хайгуулын талбайн байршил, булангийн солбицол, хилийн зураг 2 хувь
  5. Тогтоосон үйлчилгээний төлбөрийг төлсөн баримт (төлбөрийн баримтын эх хувь)
  6. Эрдэс баялгийн хорооны хуралдааны тэмдэглэл, хайгуулын ажлын үр дүнг тайлагнадаг төрийн захиргааны байгууллагын шийдвэрийг хэлэлцэн батална
  7. Хайгуулын ажлын явцад байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний дагуу хүлээсэн үүргээ биелүүлсэн тухай баримт
  8. Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл, хавсралт (эх хувь)
  9.  Улсын төсвийн хөрөнгөөр ​​хайгуул хийсэн талбайд сонгон шалгаруулалт явуулах байгууллага, албан тушаалтны шийдвэр
  10. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тайлан.