Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл
Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг шилжүүлэхэд шаардагдах материал:
 1. Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл шилжүүлэх өргөдөл (Маягт К-6)
 2. Ашигт малтмалын тухай хуулийн 49.1, 49.2-т заасан нөхцөл байдалд үүссэнийг нотлох баримт.

(49.1- Хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээдийг Иргэний хууль, Компанийн тухай хууль, Нөхөрлөлийн тухай хуульд заасны дагуу өөрчлөн байгуулсан бол шинээр байгуулагдсан эрх хүлээн авагч болон холбогдох компани тусгай зөвшөөрлийг тус компанид шилжүүлж болно.

49.2.Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь худалдсан хайгуул, хайгуулын ажлын материал, тайланг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу худалдсан, татвар төлсөн болохыг нотлох баримт бүрдүүлэн тусгай зөвшөөрөл эзэмших эрх бүхий этгээдэд тусгай зөвшөөрлийг шилжүүлж болно.)

 1. Шилжүүлсэн лиценз, хавсралт (эх хувь)
 2. Шилжүүлсэн болон үлдсэн талбайн тодорхойлолт (Маягт К-10)
 3. Шилжүүлэгч, хүлээн авагч хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар гэрчлүүлсэн байх)
 4. Хүлээн авагч хуулийн этгээд тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон даалгавраас үүсэх эрх, үүргийг хүлээн зөвшөөрч буйг нотлох баримт (К-7 маягт)
 5. Тогтоосон үйлчилгээний төлбөрийг төлсөн баримт (төлбөрийн баримтын эх хувь)
 6. Уурхайн нөхөн сэргээлтийн талаарх байгаль орчны хяналтын байгууллагын тодорхойлолт
 7. Байгаль орчныг нөхөн сэргээх зардлыг дансанд төвлөрүүлсэн тухай санхүүгийн баримт
 8. Талбайн булангийн солбицол, байршил, хилийн зураг 2 хувь.
Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг сунгахад шаардлагатай бичиг баримтууд:
 1. Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах өргөдөл (Маягт К-11)
 2. Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл, хавсралт (эх хувь)
 3. Тусгай зөвшөөрлийн жилийн төлбөр, хайгуулын төлбөрөөс багагүй ажил гүйцэтгэсэн баримт
 4. Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөг шинэчлэн баталгаажуулсан баримт
 5. Энэ шатанд хайгуулын ажил дууссан тухай тайлан, хүргэлтийг баталгаажуулсан баримт
 6. Тогтоосон үйлчилгээний төлбөрийг төлсөн баримт (төлбөрийн баримтын эх хувь)