Ажиллах хүч авах тусгай зөвшөөрөл
Монголын аж ахуйн нэгж, гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжүүд техникийн өндөр шаардлага хангасан албан тушаалд гадаадын боловсон хүчнийг шалгаруулж авах боломжтой ба Монгол Улсын Нийгмийн даатгал, хөдөлмөрийн яамтай зөвшилцөж ажиллах зөвшөөрөл авах ёстой. Монгол Улсад байгаа ажил олгогч нь тухайн орон нутгийн хөдөлмөрийн байгууллагад хандах бөгөөд Монгол улсын гадаад хэргийн яам урилгын хуудас гаргаж, хөдөлмөрийн виз мэдүүлнэ.
Тусгай зөвшөөрөл хүсэхэд бүрдүүлэх бичиг баримт:
  1. Монгол Улсад хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл хүсэхдээ гадаадаас ажиллах хүчний эрэлт хэрэгцээ, ажлын цар хүрээ, хугацаа, ажиллах хүчний онцлог, оршин суугаа газар, мэргэжлийн ур чадвар, туршлага, чадварын тодорхойлолтын баримт бичгийг бүрдүүлнэ
  2. ААН-ийн бүртгэлийн гэрчилгээ, гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар батлуулсан хуулбар
  3. Гадаадын хуулийн этгээдтэй байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээ
  4. Гадаад ажиллах хүчний паспортын хуулбар
  5. Гадаад ажиллах хүчний техникийн гэрчилгээний хуулбар
  6. Хөдөлмөр эрхлэлтийн баталгаажуулсан бичиг

 Өргөдөл гаргах хугацаа: Ажлын 21 хоног, онцгой нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд зөвшөөрлийн хугацааг 14 хоногоор сунгана.

 Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл нь дээд тал нь 1 жил хүчинтэй байх бөгөөд түүнээс урт хугацаагаар сунгах боломжтой.