Барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөл
Тусгай зөвшөөрөл хүсэхэд шаардагдах бичиг баримт, материал:
  1. Өргөдлийн маягт (үйл ажиллагаа явуулах үйлдвэрлэл, үйлчилгээний үйл ажиллагааны цар хүрээ, хугацааг тодорхой заасан байх)
  2. Өргөдөл гаргагч нь хуулийн этгээд бөгөөд улсын статистикийн гэрчилгээг бүрдүүлнэ
  3. Хүсэлт гаргагч нь иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар шаардлагатай.
  4. Холбогдох төрлийн ажлын шаардлага хангасан нийт инженер техникийн ажилтны төгсөлтийн гэрчилгээ, мэргэжлийн инженерийн зэрэг олгох гэрчилгээний баталгаажуулсан хуулбар
  5. 30 метрээс өндөр, 60 метрээс илүү урттай, 16 давхраас дээш барилга байгууламжийн хувьд ус, цахилгаан хангамжийн эх үүсвэрийн барилга угсралтын ажил, барилгын зураг төслийг барилгын яамны хуралдаанаар шийдвэрлэнэ. Архитектурын зураг төслийн магадлалын дүгнэлтийн хуулбарыг хавсаргана.
  6. Татвар төлсөн гэрчилгээ

 Барилгын материал үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргахад шаардагдах бичиг баримт (дээрх баримт бичиг дээр нэмэлтээр):

  1. Үйлдвэрлэлийн техникийн гарын авлагын бүртгэлийн хуулбар
  2. Бүтээгдэхүүний гэрчилгээний хуулбар (аж ахуйн нэгжид хамаарах)
  3. Бүтээгдэхүүний туршилтын гэрчилгээ (аж ахуйн нэгжийн хамаарах)

Барилга угсралтын ажлын зөвшөөрлийг 5 жилээр олгодог ба мөн хугацаагаар сунгана.

 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгахдаа инженер техникийн ажилтны мэдээллийг цахим хэлбэрээр мэдээллийн санд оруулах шаардлагатай.  Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээдийн барилгын төслийн тайланг мэдээллийн санд бүртгүүлнэ.

 Гадаадын хуулийн этгээд тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл гаргахдаа тухайн улсын эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн орчуулгын баталгаажуулсан хуулбарыг хавсаргана.

 Зөвшөөрлийн өргөдөл гаргах хугацаа: Хуулийн этгээдийн зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг хүлээн авснаас хойш ажлын 21 хоногийн дотор. Онцгой нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд зөвшөөрлийн хугацааг 14 хоногоор сунгана.

 Зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан бол шалтгааныг тодорхой бичсэн бичгээр хариу өгнө.