Жижиг, дунд бизнесийн зээл - Репо /Экспорт/
Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч болон уул уурхайн бус экспортын салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжийг дэмжихэд зориулсан зээлийн үйлчилгээг санал болгож байна.
Бүтээгдэхүүний нөхцөл

Нөхцөл

Бүтээгдэхүүний нөхцөл*

Бүтээгдэхүүн Жижиг дунд бизнесийн зээл – Репо /Экспорт/ 
Зээлийн хэмжээ / үнэт цаасжуулах / 3,000,000,000 /Гурван / тэрбум төгрөг хүртэл
Зээлийн хүү /жил/  10.50% /Репо арилжааны хүү + 4 нэгж хувиас хэтрэхгүй/
Зээлийн хугацаа /сар/ 2 жил хүртэл
Зээл олгосны шимтгэл Шинээр олгох тохиолдолд олгосон зээлийн дүнгийн 1 хувь буюу 1,500,000  төгрөгөөс хэтрэхгүй
Нэмэгдүүлсэн хүү Үндсэн хүүгийн 20 хувьтай тэнцүү
Өргөдлийн хураамж 30,000 төгрөг 
Үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа  6 сараас доошгүй
Бусад Монголбанкны бусад шаардлага, нөхцөлүүд
Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамж /зээл судлах үед/ Иргэн – 1,000 төгрөг

Байгууллага – 1,000 төгрөг 

*-Монголбанкны тушаал, шийдвэрийн дагуу бүтээгдэхүүний нөхцөл тухай бүр өөрчлөгдөнө.  

 

Тавигдах шаардлага
 • Репо санхүүжилтийн эх үүсвэрийг олгож буй Монголбанкнаас тавьсан шалгуурыг хангасан байх;
 • Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих тухай хуулийн 4, 5 дугаар зүйлд заасны дагуу буюу 200 хүртэл ажилтантай, жилийн 2.5 тэрбум төгрөг хүртэл борлуулалтын орлоготой иргэн, аж ахуй нэгж хамрагдах боломжтой;
 • Уул уурхайн бус экспорт, боловсруулах үйлдвэрлэл, үйлчилгээ*, 200 болон түүнээс дээш ажилтантай бөөний болон жижиглэн худалдааны салбар;

Монголбанкнаас тавьж буй шалгуур, шаардлагуудтай ЭНД дарж танилцана уу.
Дэлгэрэнгүй асуулт хариулт харах бол ЭНД дарж танилцана уу.

Бүрдүүлэх материал
 • Зээл хүссэн албан бичиг. /Хүсч буй зээлийн хэмжээ, хүү, хугацаа, барьцаа хөрөнгийн талаар тусгасан/
 • Зээлийн өргөдөл /Банкны маягтаар/
 • Зээл авах тухай ТУЗ-ийн /Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын/ тогтоол. /Хүсч буй зээлийн хэмжээ, хүү, хугацаа, барьцаа хөрөнгийн талаар тусгасан ба гарын үсэг зурах эрх бүхий этгээдийг томилсон шийдвэр/ 
 • Компанийн гэрчилгээний хуулбар, Компанийн дүрмийн хуулбар /Улсын бүртгэлийн албаны тамгатай/ 
 • Зээлийн гэрээнд гарын үсэг зурах эрх бүхий этгээдийн /үүсгэн байгуулагчид, ерөнхий захирал, гүйцэтгэх захирал г.м/ иргэний үнэмлэхний хуулбар, зээлдэгчийн анкет(хуулийн этгээд)
 • Бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой тусгай зөвшөөрөл, Бизнес төлөвлөгөө, бусад бичиг баримт 
 • Зээлийн зориулалтын талаар мэдээлэл, гэрээ, төсөл гэх мэт 
 • Зах зээл болон өрсөлдөгчидийн талаарх мэдээлэл 
 • Татварын албаны тодорхойлолт
 • ШШГЕГ-ын тодорхойлолт /байгууллага болон хувьцаа эзэмшигчдийн нэр дээр/
 • УБЕГ-ын лавлагаа /ААН болон гол хувьцаа эзэмшигчдийн нэр дээр/
 • Аудит, татварын албаар баталгаажсан компанийн санхүүгийн тайлан – /Сүүлийн 4 улирлаар, сүүлийн жилийн эцсийн байдлаар/
 • Санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлтүүдийг сүүлийн жилийн эцсийн байдлаарх дэлгэрэнгүй. Үүнд: Авлагын жагсаалт, Эргэлтийн хөрөнгийн жагсаалт, Үндсэн хөрөнгийн дэлгэрэнгүй жагсаалт, Өглөг, өр төлбөрийн дэлгэрэнгүй жагсаалт, Борлуулалтын задаргаа, нэгж бүтээгдэхүүний өртөг, сүүлийн 1 жилийн баланс,
 • Дансны хуулга / Сүүлийн 12 сарын байдлаар/
 • Барьцаалах үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, /хэрэв барьцаа хөрөнгө өөр байгууллагын нэр дээр бол тухайн компанийн гэрчилгээ, дүрмийн хуулбар, барьцаанд тавихыг зөвшөөрсөн шийдвэр, тогтоол/
 • Барьцаалах үл хөдлөх эд хөрөнгийн лавлагаа /түүхчилсэн, дэлгэрэнгүй/
 • Барьцаалах газрын гэрчилгээ, гэрээ, кадастрын зураг
 • Барьцаалах машин, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт, гэрчилгээ
 • Үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах тохиолдолд татвар төлсөн баримт
 • Бусад банк болон ББСБ-д зээлийн үлдэгдэлтэй бол зээлийн гэрээ, зээлийн дансны хуулга.
 • Бусад шаардлагатай нэмэлт материалууд