Үнэ цэнээ хадгалах хадгаламж
Харилцагчийн мөнгөн эх үүсвэрийг төгрөгөөр хадгалан, валютын ханшийн өсөлтөөс хамгаалах хадгаламжийн бүтээгдэхүүн.
Давуу тал
  • Хугацааны эцэст төгрөгийн валютаар өндөр өгөөж хүртэнэ.
  • ҮЦХХ-ын хугацаанд Монголбанкны зарласан ам.долларын албан ханшийн өсөлт нь хадгаламжийн хүүгийн өгөөж/жилийн хүүнээс өссөн тохиолдолд банк харилцагчид анх хадгаламжийн данс нээсэн үеийн албан ханшаар тооцож, ам.долларыг олгох боломжтой.
  • Хадгаламжийг хугацаанаас өмнө цуцалсан ч өндөр өгөөж хүртэх боломжтой.
Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Валют Төгрөг
Хугацаа 12 сар
Жилийн хүү 13.20% хүртэл
Хадгаламжийн данс нээх доод үлдэгдэл 50,000,000 төгрөг
Хадгаламжийг хугацаанаас нь өмнө цуцлахад төлөх хүү 4.80%
Хүү олгох давтамж Хугацааны эцэст
Орлого хийх нөхцөл Боломжгүй
Зарлага хийх нөхцөл Хугацааны эцэст

Тайлбар: Хадгаламжийн хугацааны эцэст Монголбанкны зарласан ам.долларын албан ханш хадгаламжийн данс нээх өдрийн албан ханшнаас хамгийн багадаа хадгаламжийн хүү (татвар суутгагдсан жилийн хүү)-ийн хувиар өсөх тохиолдолд данс нээгдсэн өдрийн ам.доллараар илэрхийлэгдэх үндсэн дүнг авах боломжтой.

Бүрдүүлэх материал
  1. Монгол Улсын иргэн бол: Иргэний үнэмлэх
  2. Гадаадын иргэн бол:
    1. Гадаад паспорт
    2. Монгол Улсад оршин суух үнэмлэх.
  3. Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт