Энгийн хугацаатай хадгаламж
Харилцагч таны хуримтлалыг өндөр хүүгээр тооцож олгох, баталгаат хугацаатай хадгаламжийн үйлчилгээг танд санал болгож байна.
Давуу тал

 

 • Хадгаламжаа барьцаалан бага хүүтэй зээл авах
 • 12-24 сарын хугацаатай хадгаламжаас хүүгээ улирал бүр авах боломж
 • Хүссэн үедээ орлогоо нэмж болох уян хатан нөхцөл
 • Цахим банкаар дамжуулан дансаа удирдах боломж
Иргэдийн хугацаатай хадгаламжийн дансны нөхцөл
Нөхцөл

Төгрөг

Доллар Евро Юань

Иен

Хугацаа

Жилийн хүү*

1 сар 10.50% хүртэл 2.20% 1.20% 1.20% 1.20%
2 сар 10.50% хүртэл 2.50% 1.20% 1.20% 1.20%
3-6 сар 11.00% 4.00% 3.60% 4.00% 3.30%
7-9 сар 12.00% 4.00% 3.60% 4.00% 3.30%
10-12 сар 13.50% 4.00% 3.60% 4.00% 3.30%
13-18 сар 14.00% 5.00% 3.60% 4.00% 3.30%
19-24 сар 14.00% 5.50%
Хугацаанаас  өмнө цуцлахад төлөх хүү 4.8% 1.2% 0.6% 0.6% 0.6%
Доод үлдэгдэл 10,000 төгрөг 10 ам.доллар 10 евро 100 юань 1,000 иен
Хүү олгох давтамж
 • 1-11 сарын хугацаатай хадгаламжийн хувьд- хугацааны эцэст;
 • 12-24 сарын хугацаатай хадгаламжийн хувьд- улирал бүр тус тус хүүг олгоно;
Зарлага гаргах нөхцөл
 • 12 – 24 сарын хугацаатай хадгаламжид 6 сар тутмын эцэст хуанлийн 7 хоногийн хугацаанд 1 удаа зарлага гаргах эрх үүснэ.
*-нь тухайн бүтээгдэхүүний хүүгийн дээд хязгаарыг илэрхийлнэ. Уг нөхцөлд хугацаанаас өмнө цуцлахад төлөх хүү хамаарахгүй.

*3-24 сарын хугацаатай төгрөгийн хадгаламжийн хувьд үлдэгдлээс хамаарч 4.00% хүртэл урамшуулалт хүү олгож болно

Бүрдүүлэх материал
 1. Монгол Улсын иргэн бол: Иргэний үнэмлэх
 2. Гадаадын иргэн бол:
  1. Гадаад паспорт
  2. Монгол Улсад оршин суух үнэмлэх.
 3. Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт