Ухаалаг хуримтлал
Харилцагч Та “Ухаалаг хуримтлал” үйлчилгээг сонгосноор өөртөө санхүүгийн дарамт үүсгэхгүйгээр, харилцах дансандаа орлого хийх бүртээ эсвэл бэлэн бус худалдан авалт хийх тутамдаа, аливаа нэмэлт шимтгэл, хураамжгүйгээр хуримтлал үүсгэх боломжтой.
Давуу тал
  • Хуримтлал үүсгэх дадалд суралцана.
  • Санхүүгийн дарамтгүйгээр хуримтлал бий болгоно.
Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Үйлчилгээ Хуримтлалын шилжүүлэг
Сонголтууд Хариултын хуримтлал Орлого бүрийн хуримтлал Өдөр бүрийн хуримтлал
Бүхэлчлэх дүн:

–  1,000 төгрөг хүртэл

–  2,000 төгрөг хүртэл

–  3,000 төгрөг хүртэл

–  4,000 төгрөг хүртэл

–  5,000 төгрөг хүртэл

Хуримтлуулах хувь:

– 1.0%          – 6.0%

– 2.0%          – 7.0%

– 3.0%          – 8.0%

– 4.0%          – 9.0%

– 5.0%          – 10.0%

Бүхэлчлэх дүн:

–  1,000 төгрөг хүртэл

–  2,000 төгрөг хүртэл

–  3,000 төгрөг хүртэл

–  4,000 төгрөг хүртэл

–  5,000 төгрөг хүртэл

Тайлбар Бэлэн бус (карт) худалдан авалт болон төлбөрийн гүйлгээ бүрт, гүйлгээний дүнг 5,000 хүртэлх дүнгээр бүхэлчилж, зөрүү дүнг хадгаламжийн дансанд хуримтлуулах Зээл олголтоос бусад орлогын гүйлгээ бүрт гүйлгээний дүнгийн тогтмол хувиар хадгаламжийн дансанд хуримтлуулах Өдөр өндөрлөгөө буюу өдөр бүрийн 00.00 цагт харилцах дансны үлдэгдлийг 5,000 хүртэлх дүнгээр бүхэлчилж, хадгаламжийн дансанд хуримтлуулах
Данс Харилцагчийн ТХБ-ны дансыг ашиглах ба харилцагч харилцах, эсвэл хадгаламжийн дансгүй тохиолдолд тохиолдолд ҮХШЕН-д тусгасан бүтээгдэхүүнээс сонгож, шинээр данс нээх боломжтой.
Шимтгэл 0 төгрөг
Бүртгэл Тээвэр хөгжлийн банкны салбарт бичиг баримттайгаа ирж, нэмэлт үйлчилгээний хүсэлтээр бүртгүүлнэ.

 *“Хеджед хадгаламж”-ийн дансанд холбох боломжгүй.

Бүрдүүлэх материал
  • Монгол Улсын иргэн бол: Иргэний үнэмлэх;
  • Гадаадын иргэн бол:
    • Гадаад паспорт;
    • Монгол Улсад оршин суух үнэмлэх.
  • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт;