Орон сууц худалдан авах зээл
Харилцагч танд орон сууц худалдан авахад шаардлагатай санхүүгийн хэрэгцээг хангахад зориулсан зээлийн үйлчилгээг санал болгож байна.
Бүтээгдэхүүний нөхцөл

Орон сууцны зээл

Нөхцөл

Төгрөг 

Ам.доллар 

Зээлийн дээд хэмжээ 

500,000,000 төгрөг хүртэл эсвэл түүнтэй тэнцэх ам.доллар

Зээлийн судалгаа шинжилгээг стандарт маягтыг ашиглан хийх бөгөөд зээлийн шинжилгээний явцад зээл хүсэгчийн зээл төлөх чадвар, зээлдэгчид учирч болох санхүүгийн хүндрэл зэргийг судлан тухайн зээл хүсэгчийн сар тутам төлөх нийт зээл, хүүгийн төлбөрийн хэмжээ өр, орлогын харьцаа 60%-иас хэтрэхгүй байна.
Урьдчилгаа төлбөр

20%

Орон сууц нэмж барьцаалсан тохиолдолд зээлийн урьдчилгаа төлбөр 0%

Зээлийн хүү Урьдчилгаа төлбөр /Орон сууцны үнийн дүнд эзлэх хувь/

Орон сууц нэмж барьцаалсан эсвэл үнийн дүнгийн 20.0%-29.9%

30.0%-39.9% 40.0%-49.9% 50.0% ба түүнээс дээш Орон сууц нэмж барьцаалсан

20% буюу түүнээс дээш

Хүү /сар/

1.80%

1.70% 1.65% 1.60% 1.35%

1.00%

Хүү /жил/

21.6%

20.4% 19.8% 19.2% 16.2%

12.0%

Зээлийн хугацаа

360 хүртэл сар

120 хүртэл сар 

Зээл олгосны шимтгэл 

Олгосон зээлийн дүнгийн 1% буюу дээд хэмжээ нь 1,500,000 төгрөг болон түүнтэй тэнцэх валют

Нэмэгдүүлсэн хүү

Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20 хувьтай тэнцүү

Зээлийн анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл

Зээлийн үлдэгдэл дүнгийн 1%

Өргөдлийн хураамж 

10,000 төгрөг

Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамж /Лавлагаа тутамд/

Иргэн – 1,000 төгрөг

Байгууллага – 1,000 төгрөг

*Зээлийн бодит өртөг (жилийн): төгрөг 20.40%-21.86%

Тавигдах шаардлага
 • Байгууллагадаа 1-ээс доошгүй жил ажилласан, хувиараа бизнес эрхлэгч бол 1-ээс доошгүй жил үйл ажиллагаа эрхэлсэн байх;
 • Татварын дараах орлогын 60 хүртэлх хувь нь сард төлөх нийт зээлийн төлбөрийг төлж хүрэлцэхүйц байх;
 • Бусад банк, санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх.
Бүрдүүлэх материал
 • Зээлийн өргөдлийн маягт /банкны загвар/
 • Зээл хүсэгчийн гараар бичсэн өргөдөл /зээлийн хэмжээ, зээлийн хугацаа, орон сууцны зээлд хамрагдах тухай тодорхой тусгасан байна/ 
 • 1% цээж зураг
 • Иргэний үнэмлэхний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
 • Оршин суугаа хорооны ам бүлийн тодорхойлолт /дэлгэрэнгүй, ам бүлийн гишүүдийн нэр, регистрийн дугаартай/
 • Урьдчилгаа төлбөр төлсөн баримт /орон сууцны үнэлгээний 30%-иас багагүй төлбөр төлсөн баримт, эсвэл байршуулсан дансны хуулга, урьдчилгаа төлөх боломжтойг нотолсон баримт байх/ 
 • Урьдчилгаа төлбөрийг хуримтлуулсан хадгаламжийн дансны хуулга, эсвэл холбогдох нотлох баримт
 • Байгууллагын цалингийн тодорхойлолт /цаашид тогтвор суурьшилтай ажиллах боломжтойг заасан байх шаардлагатай/
 • Нийгмийн даатгалын дэвтрийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар /албанд тушаалд томилсон хуудсыг оруулсан байна/
 • Байгууллагатай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээний эх хувь, хуулбар
 • Өрхийн орлого болон бизнесийн орлого баталгаажуулах бичиг баримтууд
 • Бизнестэй холбоотой шаардлагатай баримтууд
 • Дансны хуулга /Цалингийн дансны хуулга бусад бизнесийн орлогын гүйлгээг нотлох дансны хуулга/
 • Барьцаанд тавих бүх хөрөнгийн бичиг баримтуудыг эх хувь /орон сууц барьцаалж байгаа бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ
 • ЭХЭУБГ болон Газрын албанаас тухайн үл хөдлөх хөрөнгийн талаарх дэлгэрэнгүй лавлагаа
 • Бусад банк болон ББСБ-д зээлийн үлдэгдэлтэй бол зээлийн гэрээ, зээлийн дансны хуулга болон зээл, хүүгийн төлбөр гүйцэтгэсэн баримтууд
 • Банкнаас шаардлагатай гэж үзсэн бусад баримтууд.