Хадгаламжийн сертификат
Мөнгөн хөрөнгөө төгрөг, ам.доллароор өндөр өгөөжтэй байршуулдаг хадгаламжийн сертификатыг та хүссэн үедээ зах зээл дээр худалдах, бусдад дамжуулах, бэлэглэх болон өвлүүлж болдгоороо онцгой хадгаламж юм.
Давуу тал
  • Зах зээл дэх хадгаламжийн дунджаас өндөр хүү;
  • Сертификат буюу үнэт цаас хэлбэрээр ашиглах соёлтой хэрэглээ;
  • Худалдах, бэлэглэх, өвлүүлэх зэрэг хүссэн хэлбэрээр ашиглах;
  • Хадгаламжийн сертификатыг барьцаалан бага хүүтэй зээл авах;
Бүтээгдэхүүний нөхцөл

Үйлчилгээний төрөл

Үйлчилгээний нөхцөл

Дансны валют

Төгрөг

Ам.доллар

1 сар

10.50%

2.20%

3 сар, 6 сар, 9 сар

12.50%

4.00%

12 сар

13.20%

4.00%

Хадгаламжийн сертификатыг хугацаанаас нь өмнө цуцлахад төлөх хүү

2.4%-4.8%

1.20%

Банкны нэрлэсэн үнэ

100,000,000 төгрөг 500,000,000 төгрөг

100,000 ам.доллар 500,000 ам.доллар.

Хүү олгох давтамж

Хугацааны эцэст

Репо санхүүжилтийн хүү

Хадгаламжийн сертификатын хүү + 4.00%

Репо санхүүжилт олгохгүй

Бусад

Орлогын гүйлгээ хийх эрхгүй

 

Бүрдүүлэх материал

Монгол Улсын иргэн бол: 

Иргэний үнэмлэх;

Гадаадын иргэн бол:

    • Гадаад паспорт;
    • Монгол Улсад түр оршин суух үнэмлэх.
  • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт