Уян хадгаламж
Харилцагч хадгаламжийн хугацаанд бүтэн болон хэсэгчилсэн дүнгээр зарлагын гүйлгээг хийх эрхтэй бүтээгдэхүүн юм.
Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Валют Төгрөг
Хугацаа 1 сар
Зарласан хүү /жилийн/ 4.0-8.0%*
Хугацаанаас нь өмнө цуцлахад төлөх хүү /жилийн/ 4.0-8.0%
Дансны доод үлдэгдэл 10,000 төгрөг
Хүү олгох давтамж Хугацааны эцэст
Орлого хийх нөхцөл Боломжтой
Зарлага хийх нөхцөл 7 хоногт 1 удаа

* Санхүүгийн тогтвортой харилцаа үүсгэсэн харилцагчдад хадгаламж шинээр нээх болон хугацаа сунгах тохиолдолд банкны нийтэд зарласан хүүн дээр 0.0-2.0%-иар нэмэгдүүлэх урамшуулалт аяныг зарлаж байна.

Бүрдүүлэх материал
  • Данс нээлгэх албан хүсэлт;
  • Улсын Бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
  • Хуулийн этгээд, байгууллагын дүрэм;
  • Гарын үсгийн баталгааны маягт, банкны загвараар нотариатиар баталгаажуулсан байх. / энд дарж татаж авна уу /;
  • Эцсийн өмчлөгчийг мэдүүлэх маягт /энд дарж татаж авна уу/
  • Данснаас мөнгөн хөрөнгө захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийн цахим үнэмлэхний хуулбар.
  • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт;