Уян хадгаламж
Харилцагч хадгаламжийн хугацаанд бүтэн болон хэсэгчилсэн дүнгээр зарлагын гүйлгээг хийх эрхтэй бүтээгдэхүүн юм.
Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Валют Төгрөг Ам.Доллар Иен
Хугацаа 3 сар
Зарласан хүү /жилийн/ 8.0%-10.0%* 2.0 -2.5%* 1.50%-2.0%*
Дансны доод үлдэгдэл 10,000 төгрөг 10 ам.доллар 1,000 иен
Хүү олгох давтамж Сар бүр
Орлого хийх нөхцөл Боломжтой
Зарлага хийх нөхцөл Хүссэн үедээ

*Хадгаламжийн үлдэгдлээс хамаарч хүүг тооцно.

Бүрдүүлэх материал
  • Данс нээлгэх албан хүсэлт;
  • Улсын Бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
  • Хуулийн этгээд, байгууллагын дүрэм;
  • Гарын үсгийн баталгааны маягт, банкны загвараар нотариатиар баталгаажуулсан байх. / энд дарж татаж авна уу /;
  • Эцсийн өмчлөгчийг мэдүүлэх маягт /энд дарж татаж авна уу/
  • Данснаас мөнгөн хөрөнгө захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийн цахим үнэмлэхний хуулбар.
  • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт;