Энгийн хугацаатай хадгаламж
Байгууллагын хуримтлалыг өндөр хүүгээр тооцон олгох, баталгаат хугацаатай хадгаламжийн үйлчилгээг санал болгож байна.
Давуу тал

 

 • 4 төрлийн гадаад валютаар нээх
 • Хүссэн үедээ орлого хийх боломжтой
 • Хадгаламжаа барьцаалан бага хүүгээр зээл авах
 • 12-36 сарын хугацаатай хадгаламжийн хүүг улирал бүр авах
 • Цахим банкаар дамжуулан дансаа удирдах
Бүтээгдэхүүний нөхцөл

 

Нөхцөл Төгрөг Доллар Евро Юань Иен

Хугацаа

Жилийн хүү*

1 сар

10.50% хүртэл

2.20% 1.20% 1.20%

1.20%

2 сар

10.50% хүртэл

2.50% 1.20% 1.20%

1.20%

3-6 сар

8.00%-11.00%

4.00% 3.60% 4.50%

3.30%

7-9 сар

8.00%-12.00%

4.00% 3.60% 4.50%

3.30%

10-12 сар

9.00%-13.50%

4.00% 3.60% 4.50%

3.30%

13-18 сар

9.50%-14.00%

4.50% 3.60% 4.50%

3.30%

19-24 сар

9.50%-14.00%

5.00%

25-36 сар

5.50%

Хугацаанаас  өмнө цуцлахад төлөх хүү

4.8%

1.2% 0.6% 0.6%

0.6%

Доод үлдэгдэл

10,000 төгрөг

10 ам.доллар 10 евро 100 юань

1,000 иен

Хүү олгох давтамж
 • 1-11 сарын хугацаатай хадгаламжийн хувьд- хугацааны эцэст;
 • 12-36 сарын хугацаатай хадгаламжийн хувьд- улирал бүр тус тус хүүг олгоно.
Зарлага гаргах нөхцөл
 • 12 – 36 сарын хугацаатай хадгаламжид 3 сар тутмын эцэст хуанлийн 7 хоногийн хугацаанд 1 удаа зарлага гаргах эрх үүснэ.
*-нь тухайн бүтээгдэхүүний хүүгийн дээд хязгаарыг илэрхийлнэ. Уг нөхцөлд хугацаанаас өмнө цуцлахад төлөх хүү хамаарахгүй.

*3-24 сарын хугацаатай төгрөгийн хадгаламжийн хувьд үлдэгдлээс хамаарч 3.00% хүртэл урамшуулалт хүү олгож болно.

Бүрдүүлэх материал
 • Данс нээлгэх албан хүсэлт;
 • Улсын Бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
 • Хуулийн этгээд, байгууллагын дүрэм;
 • Гарын үсгийн баталгааны маягт, банкны загвараар нотариатиар баталгаажуулсан байх. / энд дарж татаж авна уу /;
 • Эцсийн өмчлөгчийг мэдүүлэх маягт /энд дарж татаж авна уу/
 • Данснаас мөнгөн хөрөнгө захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийн цахим үнэмлэхний хуулбар.
 • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт;