Энгийн хугацаатай хадгаламж
Байгууллагын хуримтлалыг өндөр хүүгээр тооцон олгох, баталгаат хугацаатай хадгаламжийн үйлчилгээг санал болгож байна.
Давуу тал

 

 • 4 төрлийн гадаад валютаар нээх
 • Хүссэн үедээ орлого хийх боломжтой
 • Хадгаламжаа барьцаалан бага хүүгээр зээл авах
 • 12-24 сарын хугацаатай хадгаламжийн хүүг улирал бүр авах
 • Цахим банкаар дамжуулан дансаа удирдах
Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Нөхцөл Төгрөг Доллар Евро Юань Иен
Хугацаа Жилийн хүү*
1 сар 10.50% хүртэл 2.20% 1.20% 1.20% 1.20%
2 сар 10.50% хүртэл 2.50% 1.20% 1.20% 1.20%
3-6 сар 11.00% 4.00% 3.60% 4.50% 3.30%
7-9 сар 12.00% 4.00% 3.60% 4.50% 3.30%
10-12 сар 13.50% 4.00% 3.60% 4.50% 3.30%
13-18 сар 14.00% 5.00% 3.60% 4.50% 3.30%
19-24 сар 14.00% 5.50%
Хугацаанаас  өмнө цуцлахад төлөх хүү 4.8% 1.2% 0.6% 0.6% 0.6%
Доод үлдэгдэл 10,000 төгрөг 10 ам.доллар 10 евро 100 юань 1,000 иен
Хүү олгох давтамж
 • 1-11 сарын хугацаатай хадгаламжийн хувьд- хугацааны эцэст;
 • 12-24 сарын хугацаатай хадгаламжийн хувьд- улирал бүр тус тус хүүг олгоно;
Зарлага гаргах нөхцөл
 • 12 – 24 сарын хугацаатай хадгаламжид 3 сар тутмын эцэст хуанлийн 7 хоногийн хугацаанд 1 удаа зарлага гаргах эрх үүснэ.
*-нь тухайн бүтээгдэхүүний хүүгийн дээд хязгаарыг илэрхийлнэ. Уг нөхцөлд хугацаанаас өмнө цуцлахад төлөх хүү хамаарахгүй.

*3-24 сарын хугацаатай төгрөгийн хадгаламжийн хувьд үлдэгдлээс хамаарч 4.00% хүртэл урамшуулалт хүү олгож болно.

Бүрдүүлэх материал
 • Данс нээлгэх албан хүсэлт;
 • Улсын Бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
 • Хуулийн этгээд, байгууллагын дүрэм;
 • Гарын үсгийн баталгааны маягт, банкны загвараар нотариатиар баталгаажуулсан байх. / энд дарж татаж авна уу /;
 • Эцсийн өмчлөгчийг мэдүүлэх маягт /энд дарж татаж авна уу/
 • Данснаас мөнгөн хөрөнгө захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийн цахим үнэмлэхний хуулбар.
 • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт;