Ханшийн эрсдэлээс хамгаалагдсан хадгаламж
Байгууллагын тань хуримтлалд учирч болзошгүй ам.долларын ханшийн эрсдэлээс хамгаалах зорилгоор “ханшийн эрсдэлээс хамгаалах хүү” нэмж олгох нөхцөл бүхий хугацаатай хадгаламжийн бүтээгдэхүүнийг санал болгож байна.
Давуу тал
  • Хадгаламжийн данснаас улирал бүр хадгаламжийн үндсэн дүнгээс зарлага гаргах эрх үүснэ;
  • Хадгаламжийн хүүг улирал тутам авах боломжтой;
  • Монголбанкны зарласан ам.долларын албан ханш өсөх тохиолдолд таны хадгаламжийн хүү дагаж өснө.
Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Валют төгрөг
Хугацаа 12 сар
Зарласан хүү /жилийн/ Банкны тухайн үед мөрдөж буй энгийн 12 сарын хугацаатай хадгаламжийн хүү
Нийт хүү /жилийн/ Зарласан хүү /жилийн/+ Ханшийн эрсдэлээс хамгаалах хүү*
Доод үлдэгдэл 500,000,000 төгрөг
Хугацаанаас нь өмнө цуцлахад төлөх хүү 4.8%
Хүү олгох давтамж 3 сар тутам
Зарлага гаргах нөхцөл 3 сар тутам
Орлого хийх нөхцөл Боломжтой
ХАНШИЙН ЭРСДЭЛЭЭС ХАМГААЛАХ ХҮҮГИЙН НӨХЦӨЛ
 

Монголбанкны ам.долларын албан ханш** /төгрөгөөр/ Ханшийн эрсдэлээс хамгаалах хүү* /жилийн/
1 3,000 ≤ ** < 3,100 0.5%
2 3,100 ≤ ** < 3,200 1.0%
3 3,200 ≤ ** < 3,300 1.5%
4 3,300 ≤ ** < 3,400 2.0%
5 3,400 ≤ ** < 3,500 2.5%
6 3,500≤ ** 3.0%
Тайлбар : *Уг  хадгаламжийн  хүү  нь  Монголбанкны  бодлогын  хүү  болон  валютын  ханшийн  өсөлт,  бууралттай  уялдан өөрчлөгдөнө.
Бүрдүүлэх материал
  • Данс нээлгэх албан хүсэлт;
  • Улсын Бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
  • Хуулийн этгээд, байгууллагын дүрэм;
  • Гарын үсгийн баталгааны маягт, банкны загвараар нотариатиар баталгаажуулсан байх. / энд дарж татаж авна уу /;
  • Эцсийн өмчлөгчийг мэдүүлэх маягт /энд дарж татаж авна уу/
  • Данснаас мөнгөн хөрөнгө захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийн цахим үнэмлэхний хуулбар.
  • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт;