Алт хөтөлбөрийн дамжуулан зээл
Монгол Улсын алтны үйлдвэрлэлийн ойрын болон дунд хугацааны тогтвортой хөгжлийг хангаж алт олборлох, боловсруулах үйл ажиллагаанд дэвшилтэт техник, технологи, менежмент нэвтрүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн үр дүнг сайжруулах, алтны үйлдвэрлэлээс эдийн засагт оруулах өгөөжийг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн чадавхийг өсгөхөд зориулагдсан бүтээгдэхүүн.
Бүтээгдэхүүний нөхцөл/Алт-урт хугацаат санхүүжилт/
Нөхцөл  Төгрөг
Зээлийн дээд хэмжээ Зээлийн хэмжээ нь Банкны өөрийн хөрөнгийн 18 хувиас хэтрэхгүй бөгөөд Санхүүжилт нь алт олборлогч аж ахуйн нэгжийн эзэмшиж буй тусгай зөвшөөрлийн талбай дахь алтны нөөцийн төгрөгөөр илэрхийлэгдэх мөнгөн дүнгийн 30 хувиас хэтрэхгүй.
Зээлийн хүү /сар/

1 хувь 

Зээлийн хүү /жил/

12% (Бодлогын хүү+3%)

Зээлийн хугацаа

24 сар хүртэл 

Зээл олгосны шимтгэл 

Олгосон зээлийн дүнгийн 1% буюу дээд хэмжээ нь 1,500,000 төгрөг

Нэмэгдүүлсэн хүү

Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү

Зээлийн анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл 

0%

Үндсэн зээлээс чөлөөлөх хугацаа

Зээлийн хороо шийдвэрлэх ба Монголбанкнаас тогтоосон хугацаагаар байж болно

Өргөдлийн хураамж 

30,000 төгрөг

Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамж /зээл судлах үед/

Иргэн – 1,000 төгрөг

Байгууллага – 1,000 төгрөг

 

Тавигдах шаардлага
 • Алт-Урт хугацаат санхүүжилтийн зээл хүсэгчид тавигдах шаардлага:
  Санхүүжилт нь алт олборлогч аж ахуйн нэгжийн эзэмшиж буй тусгай
  зөвшөөрлийн талбай дахь алтны нөөцийн төгрөгөөр илэрхийлэгдэх мөнгөн дүнгийн 30
  хувиас хэтрэхгүй байх; 
 • Оролцогч алт олборлогч аж ахуйн нэгж зээлийг хөрөнгө оруулалтын
  зориулалтаар ашиглана;
  Оролцогч алт олборлогч аж ахуйн нэгж санхүүжилтийн хугацаанд
  олборлосон алтыг Монголбанканд худалдаж байх нөхцөлийг бүрэн хүлээн зөвшөөрсөн
  байх ба зээлийн эргэн төлөлтийн хуваарийн дагуу төгрөгөөр төлнө; 
 • Компанийн өмчлөлийн нэр дээр ангилал шилжсэн зээлийн өр төлбөргүй
  байна; 
 • Зээлдэгч нь зээл, хүүгийн өр төлбөрийг төлөх хэмжээний мөнгөн
  урсгалтай байх ба шаардлага хангасан барьцаа хөрөнгөтэй байна.