Алт барьцаалсан зээл
Эрхэм харилцагч таны өөрт байгаа алтаа худалдах шаардлагагүйгээр эргэлтэнд оруулж бизнесийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх, санхүүгийн хэрэгцээгээ шийдэхэд зориулсан зээл юм. Бүрдүүлэх баримт цөөн, ажлын 1-4 цагт багтаан мөнгөн хөрөнгийн хэрэгцээг хангах боломжтойгоороо онцлогтой.
Бүтээгдэхүүний нөхцөл

Алт барьцаалсан зээл

Сорьц тогтоолгосон алтан гулдмай барьцаалсан зээл Сорьц тогтоолгоогүй алтан гулдмай барьцаалсан зээл

Сорьц тогтоолгохгүйгээр барьцаалах алтын зээл

Хугацаа

12 сар хүртэл 6 сар хүртэл

3 сар хүртэл

Зээлийн хэмжээ

Цэвэр жин*Алтны сорьц*Алтны Монголбанкны ханш*(100%-Татвар)*90% буюу өөрийн хөрөнгийн 20% хүртэл Цэвэр жин*Алтны сорьц*Алтны Монголбанкны ханш*(100%-Татвар)*80% буюу өөрийн хөрөнгийн 20% хүртэл

Бохир жин* Алтны сорьц /алт олборлохоос өмнө дээж авч нөөцийн дүгнэлтээр гарсан сорьцын доод хэмжээгээр/*(100%-Татвар)*60% буюу өөрийн хөрөнгийн 20% хүртэл

Төгрөгийн зээлийн хүү сарын

1.8%-1.6%

1.9%-1.6%

2.0%-1.6%

жилийн

21.6%-19.2%

22.8%-19.2%

24.0%-19.2%

Ам.долларын  зээлийн хүү сарын

1.25%-1.0%

1.35%-1.0%

1.35%-1.0%

жилийн

15.0%-12.0%

16.2%-12.0%

16.2%-12.0%

Еврогийн зээлийн хүү сарын

1.25%-1.0%

1.35%-1.0%

1.35%-1.0%

жилийн

15.0%-12.0%

16.2%-12.0%

16.2%-12.0%

Юанийн зээлийн хүү сарын

1.25%-1.0%

1.35%-1.0%

1.35%-1.0%

жилийн

15.0%-12.0%

16.2%-12.0%

16.2%-12.0%

Иений зээлийн хүү сарын

1.25%-1.0%

1.35%-1.0%

1.35%-1.0%

жилийн

15.0%-12.0%

16.2%-12.0%

16.2%-12.0%

Үйлчилгээний шимтгэл

Шимтгэлгүй 

Өргөдлийн хураамж

30,000 төгрөг

Барьцаа

Биет алт

Барьцааны алтан гулдмайд тавигдах Шаардлага Үнэт металлын сорьцын итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилтын дүнгээр алт болон мөнгөний сорьцыг тодорхойлсон баримттай алтан гулдмай Үнэт металлын сорьцын итгэмжлэгдсэн лабораторид сорьц тогтоолгохоор тушааж, үнэт металл хайлсан тухай акттай, сорилтын дүн гараагүй алтан гулдмай Алтны ордын нөөцийн тайланг гаргуулсан байх, тайланд алтны агууламж хэмжээг илэрхийлсэн сорьцын дүгнэлттэй байх.

 

Барьцааны алтан гулдмайд тавигдах шаардлага
  • Үнэт металлын сорьцын итгэмжлэгдсэн лабораторийн (ҮМСИЛ) сорилтын дүнгээр алт болон мөнгөний сорьцыг тодорхойлсон баримттай алтан гулдмай байх
  • Алтны ордын нөөцийн тайланг гаргуулсан байх, тайланд алтны агууламж хэмжээг илэрхийлсэн сорьцын дүгнэлттэй байх
  • Үнэт металлын сорьцын итгэмжлэгдсэн лабораторид (ҮМСИЛ) сорьц тогтоолгохоор тушааж, үнэт металл хайлсан тухай акттай, сорилтын дүн гараагүй алтан гулдмай.
Бүрдүүлэх материал
  1. Зээл хүссэн албан бичиг
  2. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтны алт барьцаалахыг зөвшөөрсөн тухай зөвшөөрөл
  3. Аж ахуй нэгжийн гэрчилгээ, дүрмийн хуулбар нотариатаар баталгаажуулсан байх
  4. Зээлдэгчийн зөвшөөрөл
  5. Аж ахуй нэгж, захирал, санхүү хариуцсан ажилтны анкет
  6. ҮМСИЛ-аас сорилын дүн хүлээн авч болох тухай банкны ажилтанд өгсөн итгэмжлэл /Сорьц тогтоогдоогүйн хувьд/