Хеджед хадгаламж
Эрхэм харилцагч та ханшийн эрсдэлээ бидэнд даатгаж, ам.доллароо тухайн өдрийн ханшаар худалдаж, төгрөгөөр хадгаламжаа шууд нээлгэж болно. Өөрөөр хэлбэл ам.доллароо ханшийн эрсдэлгүй хөрвүүлэн хадгалж, өндөр өгөөж хүртээрэй.
Давуу тал
  • Богино хугацаанд хүүгийн өндөр өгөөж хүртэх;
  • Ханшийн эрсдэлгүй хөрвүүлэн хадгалах.
Бүтээгдэхүүний нөхцөл
Үйлчилгээний төрөл

Хеджед хадгаламж

Хеджед хадгаламж

/Өндөр дүнтэй/

Дансны валют

Төгрөг

Хугацаа

6 сар

12 сар 6 сар 9 сар

12 сар

Жилийн хүү

6.00% 7.00%  7.50%  8.50%

 9.00%

Хугацаанаас өмнө цуцлахад төлөх хүү

2.00%

3.50%

Доод үлдэгдэл

200,000,000 төгрөг ба түүнтэй тэнцэх ам.доллар

1,000,000 ам.доллартай тэнцэх төгрөг

Хүү олгох давтамж

Хугацааны эцэст

Зарлага гаргах нөхцөл

Хугацааны эцэст

Орлого хийх нөхцөл

Боломжгүй

Данс нээх

Хураамжгүй

Хадгаламжийн дэвтэр

Үнэгүй

Бүрдүүлэх материал
  • Монгол Улсын иргэн бол: Иргэний үнэмлэх;
  • Гадаадын иргэн бол:
    • Гадаад паспорт;
    • Монгол Улсад оршин суух үнэмлэх.
  • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт