Алтан карт

АЛТАН КАРТЫН ХҮҮ ШИМТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

Үйлчилгээний төрөл Шимтгэл, хураамж
Картын харилцах дансны доод үлдэгдэл
5,000 төгрөг
Жилийн хураамж
25,000 төгрөг
Нэмэлт дэд картын жилийн хураамж
25,000 төгрөг
Карт нөхөн авах төлбөр 25,000 төгрөг
Яаралтай карт гаргах хураамж
5,000 төгрөг
Картын харилцах дансанд бэлэн орлого хийх

ТрансБанк дээр орлогын гүйлгээ  хийх
Шимтгэлгүй

Гэрээт банк дээр орлогын гүйлгээ  хийх
200 төгрөг түүнтэй тэнцэх валют
Картаас бэлэн зарлага гаргах

Транс банкнаас 
MNT данс - төгрөг авахад шимтгэлгүй,  
MNT данс - валют авахад Банкны арилжааны ханшаар тооцно.
ВАЛЮТ-ын данс - төгрөг авахад Банкны арилжааны ханшаар тооцно,
ВАЛЮТ-ын данс - валют авахад – 0.2%

Гэрээт банкнаас 
Төгрөг авбал 300 төгрөг, 
Ам.доллар авбал 0.2% (мин 0.2 ам.доллар түүнтэй тэнцэх төгрөг)

Бусад дотоодын банкнаас 500 төгрөг

Гадаад банкнаас 2% (мин 3 ам.доллар түүнтэй тэнцэх төгрөг)
Картаар үйлчлэгч байгууллага (КҮБ) дээр худалдан авалт хийх Шимтгэлгүй
Пин код өөрчлөх /АТМ/
100 төгрөг түүнтэй тэнцэх валют
Пин код шинээр авах /Банк/
1500 төгрөг
Интернэт пин код авах, өөрчлөх /АТМ/
100 төгрөг түүнтэй тэнцэх валют
Картын харилцах дансны үлдэгдэл шалгах

Трансбанк дээр
Шимтгэлгүй
Гэрээт банк дээр
100 төгрөг түүнтэй тэнцэх валют
Дотоодын бусад банк дээр
Гадаадын банк дээр
0.3 ам.доллар + тухайн АТМ-ын шимтгэл