Факторингийн үйлчилгээ

Олон улсын худалдаанд хэрэглэгддэг барааны төлбөрийг дараа төлөх нөхцөлөөр шийдэх боломжийг олгосон банкны үйлчилгээ юм. Факторингийн үйлчилгээг ашиглахад экспортлогчийн банкнаас санхүүжилт хийгддэг тул тухайн барааг, бүтээгдэхүүнийг бэлтгэн нийлүүлж буй талаас факторингийн хүсэлт гаргадаг онцлогтой.

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна.

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна.