Хадгаламж

Та мөнгөн хөрөнгөө найдвартай хадгалуулж, өсгөхийг хүсвэл дараах 4 - н төрлийн валютаас сонгон ХУГАЦААТАЙ ХАДГАЛАМЖ нээлгэх боломжтой.

ДАВУУ ТАЛ:

 • Хадгалуулсан мөнгөн хөрөнгөндөө өндөр хүүний орлого авах;
 • Хадгаламжийн гэрээнд заасан хүүг хугацаа дуустал хэвээр мөрдөх;
 • Өөрийн хэрэгцээнд тохируулан хугацааны төрлүүдээс сонгох.

ОНЦЛОГ

 • Хугацаатай мөнгөн хадгаламжийн хүүгийн хэмжээ нь хадгаламжийн гэрээнд заасан хугацааг дуустал анх тохиролцсон хэвээр байх;
 • Өөрийн хадгаламжаа барьцаалан бага хүүтэй зээл авч болно.

БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ

Монгол улсын иргэн:

 • Хадгаламжийн данс нээлгэх хүсэлт;
 • Иргэний үнэмлэх. 

Гадаадын иргэн:

 • Хадгаламжийн данс нээлгэх хүсэлт;
 • Гадаад паспорт болон монгол улсад оршин суух үнэмлэх.

ХҮҮ, ШИМТГЭЛ

Ангилал Жилийн хүү /төгрөг/ Жилийн хүү /ам.доллар/ Жилийн хүү /евро/ Жилийн хүү /юань/
3 сар 10.20% 3.60% 2.40% 3.00%
6 сар 13.20% 4.80% 3.00% 3.30%
9 сар 13.80% 5.80% 3.30% 3.45%
12 сар 15.00% 6.00% 3.60% 3.60%
Доод үлдэгдэл 10,000 төг 10 ам.доллор 10 евро 100 юань
Хугацаа цуцлах 2.40% 1.20% 0.30% 0.60%

Монгол улсын хөгжлийн ирээдүй болсон бяцхан үрсэд зориулсан хүүхдийн хадгаламжид манай банк өндөр хүү, уян хатан нөхцлийг санал болгож байна.

ДАВУУ ТАЛ:

 • Хадгаламж эзэмшигч хүүхдийг 18 - н нас хүртэл хугацаанд мөнгөн хөрөнгийг найдвартай, эрсдэлгүйгээр хуримтлуулан хадгалах;
 • Хүүхдийн нэрийн дансыг холбуулж, сар бүр хуримтлалаа нэмэгдүүлэх боломж;
 • Хадгалуулсан мөнгөн хөрөнгөндөө өндөр хүүний орлого авах;
 • Таны мөнгөн хөрөнгөтэй холбоотой нууцыг банк чандлан хадгална.

БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ

Монгол улсын иргэн:

 • Хадгаламжийн данс нээлгэх хүсэлт;
 • Иргэний үнэмлэх; 
 • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ;
 • Хүүхэд 16 нас хүрсэн бол иргэний үнэмлэх.

Гадаадын иргэн:

 • Хадгаламжийн данс нээлгэх хүсэлт;
 • Гадаад паспорт болон монгол улсад оршин суух үнэмлэх.
 • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ.

ХҮҮ, ШИМТГЭЛ

мэдээлэл шинэчлэгдэж байна

Та хадгаламжаа тодорхой хугацаанд өндөр хүүтэй байршуулж, сар бүр хадгаламжийн хүүгээ урьдчилан авахыг хүсвэл УРЬДЧИЛСАН ХҮҮТ ХАДГАЛАМЖ нээлгэхийг санал болгож байна.

ДАВУУ ТАЛ:

 • Хадгалуулсан мөнгөн хөрөнгөндөө өндөр хүүний орлого авах;
 • Сар бүр тогтмол хүүгийн орлогоо урьдчилан авах;
 • Хадгаламжийн гэрээнд заасан хүүг хугацаа дуустал хэвээр мөрдөх;
 • Таны мөнгөн хөрөнгөтэй холбоотой нууцыг банк чандлан хадгална.

Та хугацааны турш дансандаа орлого, зарлагын гүйлгээ хийх болон хугацааны дундуур цуцлах боломжгүйг анхаарна уу.

БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ

Монгол улсын иргэн:

 • Хадгаламжийн данс нээлгэх хүсэлт;
 • Иргэний үнэмлэх. 

Гадаадын иргэн:

 • Хадгаламжийн данс нээлгэх хүсэлт;
 • Гадаад паспорт болон монгол улсад оршин суух үнэмлэх.

ХҮҮ, ШИМТГЭЛ

мэдээлэл шинэчлэгдэж байна


 
төгрөг / MNT
Данс нээх шимтгэлгүй
Хадгаламжийн дэвтэр 1,000 төгрөг
Дансны доод үлдэгдэл 10,000 төгрөг
Данс хаах 1,000 төгрөг
Жилийн хүү 7.2%
Бэлэн орлого хийхэд шимтгэлгүй
Бэлэн зарлага гаргах 200 төгрөг

АНУ-ын ДОЛЛАР / USD
Данс нээх шимтгэлгүй
Хадгаламжийн дэвтэр 1,000 төгрөг
Дансны доод үлдэгдэл 10 ам.доллар
Данс хаах 1,000 төгрөгтэй тэнцэх ам.доллар
Жилийн хүү 2.4%
Бэлэн орлого хийхэд шимтгэлгүй
Бэлэн зарлага гаргах 200 төгрөг+бэлэн валютын шимтгэл 

Оросын рубль / RUB

Данс нээх шимтгэлгүй
Хадгаламжийн дэвтэр 1,000 төгрөг
Дансны доод үлдэгдэл 250 рубль
Данс хаах 1,000 төгрөгтэй тэнцэх рубль
Жилийн хүү 1,2%
Бэлэн орлого хийхэд бэлэн валютын шимтгэл
Бэлэн зарлага гаргах 200 төгрөг+бэлэн валютын шимтгэл


Евро / EUR

Данс нээх шимтгэлгүй
Хадгаламжийн дэвтэр 1,000 төгрөг
Дансны доод үлдэгдэл 10 евро
Данс хаах 1,000 төгрөгтэй тэнцэх евро
Жилийн хүү 1.2%
Бэлэн орлого хийхэд бэлэн валютын шимтгэл
Бэлэн зарлага гаргах 200 төгрөг+бэлэн валютын шимтгэл


БНХАУ-ын юань / CNY

Данс нээх шимтгэлгүй
Хадгаламжийн дэвтэр 1,000 төгрөг
Дансны доод үлдэгдэл 100 юань
Данс хаах 1,000 төгрөгтэй тэнцэх юань
Жилийн хүү 1.2%
Бэлэн орлого хийхэд бэлэн валютын шимтгэл
Бэлэн зарлага гаргах 200 төгрөг+бэлэн валютын шимтгэл


ДАВУУ ТАЛ

 • Хадгалуулсан мөнгөн хөрөнгөндөө өндөр хүүний орлого авах;
 • Өөрийн хадгаламжаа барьцаалан бага хүүтэй зээл авч болно;
 • Тэтгэврийн хугацаатай хадгаламжийн дансруу хийх  тогтмол шилжүүлгийн гүйлгээ шимтгэлгүй.

 БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ

 • Хадгаламжийн данс нээлгэх хүсэлт;
 • Тэтгэврийн дэвтэр;
 • Иргэний үнэмлэх.

ХҮҮ, ШИМТГЭЛ

мэдээлэл шинэчлэгдэж байна

 • Хадгалуулсан мөнгөн хөрөнгөндөө хүүний орлого авах;
 • Хугацаатай мөнгөн хадгаламжийн хүүгийн хэмжээ нь хадгаламжийн гэрээнд заасан хугацааг дуустал анх тохиролцсон хэвээр байх;
 • Таны мөнгөн хөрөнгөтэй холбоотой нууцыг банк чандлан хадгална;
 • Бусдад гэрээслэх, өвлүүлэх, бэлэглэх боломжтой;
 • Хадгаламжийн сертификатаа барьцаалан бага хүүтэй зээл авч болно.

БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ

Монгол улсын иргэн:

 • Хадгаламжийн данс нээлгэх хүсэлт;
 • Иргэний үнэмлэх.

Гадаадын иргэн:

 • Хадгаламжийн данс нээлгэх хүсэлт;
 • Гадаад паспорт болон монгол улсад оршин суух үнэмлэх.

ХҮҮ, ШИМТГЭЛ

мэдээлэл шинэчлэгдэж байна