Хадгаламж

Аж ахуйн нэгжийн мөнгөн урсгалаас хамаарч зарим тохиолдолд мөнгөн хөрөнгийн илүүдэл гардаг. Худалдаа, хөгжлийн банк Танд харилцах дансан дахь их хэмжээний хөрөнгөө хадгаламжинд байршуулж, орлого олох боломжийг олгож байна.

ТА МӨНГӨН ХӨРӨНГӨӨ ХАДГАЛАМЖИНД БАЙРШУУЛСНААР
  • Илүү их хүүгийн орлого олох боломжтой;
  • Мөнгөн хөрөнгөө зөв зохистой удирдах боломжтой;
  • Мөнгөн хөрөнгөө төлөвлөх боломжтой;
  • Хүүгээ харилцан тохиролцох боломжтой;
  • 3 сар, 6 сар, 12 сар, 18 – н сарын хугацаатай хадгалуулж болохоос гадна өөрийн мөнгөн хөрөнгийн урсгалаас хамааран хугацаагаа тохиролцох боломжтой.

ХАДГАЛАМЖИЙН НӨХЦӨЛ

Хугацаа Дансны доод үлдэгдэл
3 сар 6 сар 12 сар 18 сар
  Төгрөг 10.2% 12.0% 13.8% 14.4% 10,000,000 төгрөг
  Ам.доллар 3.0% 4.2% 6.0% 6.0% 10,000 ам.доллар
Хугацаанаас өмнө зарлага гаргахад тооцох хүү ( Хугацаа алдуулсаны ) 0.1%

ХАДГАЛАМЖИЙН ДАНС ХААХ

  • 3,000 төгрөг, түүнтэй тэнцэх бусад валют