Хадгаламж

ТА МӨНГӨН ХӨРӨНГӨӨ ХАДГАЛАМЖИНД БАЙРШУУЛСНААР

  • Илүү их хүүгийн орлого олох боломжтой;
  • Мөнгөн хөрөнгөө зөв зохистой удирдах боломжтой;
  • Мөнгөн хөрөнгөө төлөвлөх боломжтой;
  • Хүүгээ харилцан тохиролцох боломжтой;
  • 3 сар, 6 сар, 12 сарын хугацаатай хадгалуулж болохоос гадна өөрийн мөнгөн хөрөнгийн урсгалаас хамааран хугацаагаа тохиролцох боломжтой.

ХАДГАЛАМЖИЙН НӨХЦӨЛ

Ангилал Жилийн хүү /төгрөг/ Жилийн хүү /ам.доллар/ Жилийн хүү /евро/ Жилийн хүү /юань/
3 сар 9.60% 3.60% 2.40% 3.00%
6 сар 12.00% 4.80% 3.00% 3.30%
9 сар 13.80% 5.80% 3.30% 3.45%
12 сар 14.40% 6.00% 3.60% 3.60%
Доод үлдэгдэл 10,000,000 төг 1,000 ам.доллор 1,000 евро 6,000 юань
Хугацаа цуцлах 2.40% 1.20% 0.30% 0.60%

ХАДГАЛАМЖИЙН ДАНС ХААХ

  • 5,000 төгрөг, түүнтэй тэнцэх бусад валют