Харилцах данс

Байгууллагын энгийн харилцах дансны давуу талууд:

  • Байгууллагад зориулсан зээл авах боломжтой.
  • Дансаараа дамжуулан дотоод болон гадаад төлбөр тооцоо, орлого зарлагын гүйлгээ хийнэ.
  • Монгол улсын хаана ч очсон өөрийн дансаараа гүйлгээ хийх боломжтой.
  • Тогтмол хугацаанд дансны хуулга авах, өөрийн гүйлгээгээ хянан зохицуулна.
  • Манай мэргэжилтнүүдээс санхүүгийн зөвлөгөө авна.
  • Интернэт банкны эрх нээлгэвэл тухайн харилцах дансныхаа гүйлгээг ажлын байран дээрээсээ хийх, дансны хуулгаа авах, дансаа хянах боломжтой болно.

Байгууллагын энгийн харилцах дансны нөхцөл:

Дансны доод үлдэгдэл Жилийн хүү Данс нээх
20,000 Төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют Хүүгүй Үнэгүй

Хүү шимтгэл

Данс нээхэд

Шимтгэлгүй

Дансны доод үлдэгдэл

20,000 төгрөг

Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү /жилийн/

10 сая төгрөг болон түүнээс дээш бол 3.0 %

Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд

Шимтгэлгүй

Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд

Шимтгэлгүй

Байгууллагын зарлагын чекийн дэвтэр

4,000 төгрөг

Төлбөрийн нэхэмжлэлээр гүйлгээ хийх

500 төгрөг /гүйлгээ бүрээс/

Данс хөтөлсний шимтгэл

1,000 төгрөг /сар бүр/

ТХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх

Шимтгэлгүй

Данс хаахад

3,000 төгрөг

Мэдээлэл

Тухайн дансанд гүйлгээ хийгдсэн эсэхээс үл хамааран төгрөг болон бүх төрлийн валютаас данс хөтөлсний шимтгэл 1,000 төгрөгийг сар тутамд данснаас суутгана. Хэрэв 3 жилээс дээш хугацаагаар дансыг ашиглаагүй бөгөөд дансны үлдэгдэл 1,000 төгрөгөөс доош дүнтэй болсон тохиолдолд данс хаагдана.

Харилцах дансанд задгай дэвсгэрт тушаахад авах шимтгэл

Нийт дэвсгэртийн тоо, ширхэг

3000 ш-ээс дээш

Дэвсгэртийн дүн

1000₮, 500₮, 100₮, 50₮, 20₮, 10₮

Авах шимтгэл

Нийт дүнгийн 5%

АНУ-ын доллар:

Данс нээхэд

Шимтгэлгүй

Дансны доод үлдэгдэл

20 ам.доллар

Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү /жилийн/

10 мянган ам.доллар болон түүнээс дээш 1.0 %

Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд

0.2%

Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд

Шимтгэлгүй

Байгууллагын зарлагын чекийн дэвтэр

4,000 төгрөг

Төлбөрийн нэхэмжлэлээр гүйлгээ хийх

1,000 төгрөг /гүйлгээ бүрээс/

Данс хөтөлсний шимтгэл

1,000 төгрөгтэй тэнцэх ам.доллар /сар бүр/

Данс хаахад

3,000 төгрөгтэй тэнцэх ам.доллар

ТХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх

0.5 ам.доллар

Мэдээлэл

Тухайн дансанд гүйлгээ хийгдсэн эсэхээс үл хамааран төгрөг болон бүх төрлийн валютаас данс хөтөлсний шимтгэл 1,000 төгрөгтэй тэнцэх бусад валютыг сар тутамд данснаас суутгана. Хэрэв 3 жилээс дээш хугацаагаар дансыг ашиглаагүй бөгөөд дансны үлдэгдэл 1,000 төгрөгтэй тэнцэх валютаас доош дүнтэй болсон тохиолдолд данс хаагдана.

Евро:

Данс нээхэд

Шимтгэлгүй

Дансны доод үлдэгдэл

20 евро

Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү /жилийн/

10 мянган евро болон түүнээс дээш бол 1.0 %

Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд

0.3 %

Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд

Шимтгэлгүй

Байгууллагын зарлагын чекийн дэвтэр

4,000 төгрөг

Төлбөрийн нэхэмжлэлээр гүйлгээ хийх

1,000 төгрөг /гүйлгээ бүрээс/

Данс хөтөлсний шимтгэл

1,000 төгрөгтэй тэнцэх Евро  /сар бүр/

Данс хаахад

3,000 төгрөгтэй тэнцэх Евро

ТХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх

- 0.5 ам.доллартай тэнцэх Евро

Мэдээлэл

Тухайн дансанд гүйлгээ хийгдсэн эсэхээс үл хамааран төгрөг болон бүх төрлийн валютаас данс хөтөлсний шимтгэл 1,000 төгрөгтэй тэнцэх бусад валютыг сар тутамд данснаас суутгана. Хэрэв 3 жилээс дээш хугацаагаар дансыг ашиглаагүй бөгөөд дансны үлдэгдэл 1,000 төгрөгтэй тэнцэх валютаас доош дүнтэй болсон тохиолдолд данс хаагдана.

Швейцарын франк :

Данс нээхэд

Шимтгэлгүй

Дансны доод үлдэгдэл

Үлдэгдэлгүй

Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү /жилийн/

Хүү тооцохгүй

Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд

0.6%

Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд

0.6%

Байгууллагын зарлагын чекийн дэвтэр

4,000 төгрөг

Төлбөрийн нэхэмжлэлээр гүйлгээ хийх

1,000 төгрөг /гүйлгээ бүрээс/

Данс хөтөлсний шимтгэл

1,000 төгрөгтэй тэнцэх Швейцар франк  /сар бүр/

Данс хаахад

3,000 төгрөгтэй тэнцэх Швейцар франк 

ТХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх

0.5 ам.доллартай тэнцэх Швейцар франк

Мэдээлэл

Тухайн дансанд гүйлгээ хийгдсэн эсэхээс үл хамааран төгрөг болон бүх төрлийн валютаас данс хөтөлсний шимтгэл 1000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх бусад валютыг сар тутамд данснаас суутгана. Хэрэв 3 жилээс дээш хугацаагаар дансыг ашиглаагүй бөгөөд дансны үлдэгдэл 1000 төгрөг болон түүнтэй тэнцэх валютаас доош дүнтэй болсон тохиолдолд данс хаагдана.

Английн фунт стерлинг :

Данс нээхэд

Шимтгэлгүй

Дансны доод үлдэгдэл

20 фунт стерлинг

Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү /жилийн/

Хүү тооцохгүй

Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд

0.3%

Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд

Шимтгэлгүй

Байгууллагын зарлагын чекийн дэвтэр

4,000 төгрөг

Төлбөрийн нэхэмжлэлээр гүйлгээ хийх

1,000 төгрөг /гүйлгээ бүрээс/

Данс хөтөлсний шимтгэл

1,000 төгрөгтэй тэнцэх Английн фунт стерлинг  /сар бүр/

Данс хаахад

3,000 төгрөгтэй тэнцэх Английн фунт стерлинг

ТХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх

0.5 ам.доллартай тэнцэх Английн фунт стерлинг

Мэдээлэл

Тухайн дансанд гүйлгээ хийгдсэн эсэхээс үл хамааран төгрөг болон бүх төрлийн валютаас данс хөтөлсний шимтгэл 1000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх бусад валютыг сар тутамд данснаас суутгана. Хэрэв 3 жилээс дээш хугацаагаар дансыг ашиглаагүй бөгөөд дансны үлдэгдэл 1000 төгрөг болон түүнтэй тэнцэх валютаас доош дүнтэй болсон тохиолдолд данс хаагдана.

Оросын рубль :

Данс нээхэд

Шимтгэлгүй

Дансны доод үлдэгдэл

500 рубль

Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү /жилийн/

Хүү тооцохгүй

Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд

1.5%

Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд

1.5%

Байгууллагын зарлагын чекийн дэвтэр

4,000 төгрөг

Төлбөрийн нэхэмжлэлээр гүйлгээ хийх

1,000 төгрөг /гүйлгээ бүрээс/

Данс хөтөлсний шимтгэл

1,000 төгрөгтэй тэнцэх Оросын рубль /сар бүр/

Данс хаахад

3,000 төгрөгтэй тэнцэх Оросын рубль

ТХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх

0.5 ам.доллартай тэнцэх Оросын рубль

Мэдээлэл

Тухайн дансанд гүйлгээ хийгдсэн эсэхээс үл хамааран төгрөг болон бүх төрлийн валютаас данс хөтөлсний шимтгэл 1,000 төгрөгтэй тэнцэх бусад валютыг сар тутамд данснаас суутгана. Хэрэв 3 жилээс дээш хугацаагаар дансыг ашиглаагүй бөгөөд дансны үлдэгдэл 1,000 төгрөгтэй тэнцэх валютаас доош дүнтэй болсон тохиолдолд данс хаагдана.

Солонгосын вон:

Данс нээхэд

Шимтгэлгүй

Дансны доод үлдэгдэл

20,000 вон

Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү /жилийн/

Хүү тооцохгүй

Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд

0.3%

Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд

1.5%

Байгууллагын зарлагын чекийн дэвтэр

4,000 төгрөг

Төлбөрийн нэхэмжлэлээр гүйлгээ хийх

1,000 төгрөг /гүйлгээ бүрээс/

Данс хөтөлсний шимтгэл

1,000 төгрөгтэй тэнцэх Солонгосын вон /сар бүр/

Данс хаахад

3,000 төгрөгтэй тэнцэх Солонгосын вон

ТХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх

0.5 ам.доллартай тэнцэх Солонгосын вон

Мэдээлэл

Тухайн дансанд гүйлгээ хийгдсэн эсэхээс үл хамааран төгрөг болон бүх төрлийн валютаас данс хөтөлсний шимтгэл 1000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх бусад валютыг сар тутамд данснаас суутгана. Хэрэв 3 жилээс дээш хугацаагаар дансыг ашиглаагүй бөгөөд дансны үлдэгдэл 1000 төгрөг болон түүнтэй тэнцэх валютаас доош дүнтэй болсон тохиолдолд данс хаагдана.

БНХАУ-ын юань:

Данс нээхэд

Шимтгэлгүй

Дансны доод үлдэгдэл

100 юань

Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү /жилийн/

100 мянган юань болон түүнээс дээш 0.3 %

Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд

0.12%

Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд

Шимтгэлгүй

Байгууллагын зарлагын чекийн дэвтэр

4,000 төгрөг

Төлбөрийн нэхэмжлэлээр гүйлгээ хийх

1,000 төгрөг /гүйлгээ бүрээс/

Данс хөтөлсний шимтгэл

1,000 төгрөгтэй тэнцэх  БНХАУ-ын юань /сар бүр/

Данс хаахад

3,000 төгрөгтэй тэнцэх  БНХАУ-ын юань

ТХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх

0.5 ам.доллартай тэнцэх БНХАН-ын юань

Мэдээлэл

Тухайн дансанд гүйлгээ хийгдсэн эсэхээс үл хамааран төгрөг болон бүх төрлийн валютаас данс хөтөлсний шимтгэл 1000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх бусад валютыг сар тутамд данснаас суутгана. Хэрэв 3 жилээс дээш хугацаагаар дансыг ашиглаагүй бөгөөд дансны үлдэгдэл 1000 төгрөг болон түүнтэй тэнцэх валютаас доош дүнтэй болсон тохиолдолд данс хаагдана.

Японы иен:

Данс нээхэд

Шимтгэлгүй

Дансны доод үлдэгдэл

2,000 иен

Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү /жилийн/

Хүү тооцохгүй

Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд

0.3%

Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд

Шимтгэлгүй

Байгууллагын зарлагын чекийн дэвтэр

4,000 төгрөг

Төлбөрийн нэхэмжлэлээр гүйлгээ хийх

1,000 төгрөг /гүйлгээ бүрээс/

Данс хөтөлсний шимтгэл

1,000 төгрөгтэй тэнцэх Японы иен /сар бүр/

Данс хаахад

3,000 төгрөгтэй тэнцэх Японы иен

ТХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх

0.5 ам.доллартай тэнцэх Японы иен

Мэдээлэл

Тухайн дансанд гүйлгээ хийгдсэн эсэхээс үл хамааран төгрөг болон бүх төрлийн валютаас данс хөтөлсний шимтгэл 1000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх бусад валютыг сар тутамд данснаас суутгана. Хэрэв 3 жилээс дээш хугацаагаар дансыг ашиглаагүй бөгөөд дансны үлдэгдэл 1000 төгрөг болон түүнтэй тэнцэх валютаас доош дүнтэй болсон тохиолдолд данс хаагдана.

Канад доллар:

Данс нээхэд

Шимтгэлгүй

Дансны доод үлдэгдэл

Үлдэгдэлгүй

Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү /жилийн/

Хүү тооцохгүй

Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд

0.6%

Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд

0.6%

Байгууллагын зарлагын чекийн дэвтэр

4,000 төгрөг

Төлбөрийн нэхэмжлэлээр гүйлгээ хийх

500 төгрөг /гүйлгээ бүрээс/

Данс хөтөлсний шимтгэл

1,000 төгрөгтэй тэнцэх Канад доллар /сар бүр/

Данс хаахад

3,000 төгрөгтэй тэнцэх бусад  Канад доллар

ТХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх

0.5 ам.доллартай тэнцэх Канад доллар

Мэдээлэл

Тухайн дансанд гүйлгээ хийгдсэн эсэхээс үл хамааран төгрөг болон бүх төрлийн валютаас данс хөтөлсний шимтгэл 1000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх бусад валютыг сар тутамд данснаас суутгана. Хэрэв 3 жилээс дээш хугацаагаар дансыг ашиглаагүй бөгөөд дансны үлдэгдэл 1000 төгрөг болон түүнтэй тэнцэх валютаас доош дүнтэй болсон тохиолдолд данс хаагдана.

Австрали доллар:

Данс нээхэд

Шимтгэлгүй

Дансны доод үлдэгдэл

Үлдэгдэлгүй

Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү /жилийн/

Хүү тооцохгүй

Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд

0.6%

Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд

0.6%

Байгууллагын зарлагын чекийн дэвтэр

4,000 төгрөг

Төлбөрийн нэхэмжлэлээр гүйлгээ хийх

1,000 төгрөг /гүйлгээ бүрээс/

Данс хөтөлсний шимтгэл

1,000 төгрөгтэй тэнцэх Австралийн доллар /сар бүр/

Данс хаахад

3,000 төгрөгтэй тэнцэх бусад Австралийн доллар

ТХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх

0.5 ам.доллартай тэнцэх Австралийн доллар

Мэдээлэл

Тухайн дансанд гүйлгээ хийгдсэн эсэхээс үл хамааран төгрөг болон бүх төрлийн валютаас данс хөтөлсний шимтгэл 1000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх бусад валютыг сар тутамд данснаас суутгана. Хэрэв 3 жилээс дээш хугацаагаар дансыг ашиглаагүй бөгөөд дансны үлдэгдэл 1000 төгрөг болон түүнтэй тэнцэх валютаас доош дүнтэй болсон тохиолдолд данс хаагдана.

Шинэ Зеланд доллар:

Данс нээхэд

Шимтгэлгүй

Дансны доод үлдэгдэл

Үлдэгдэлгүй

Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү /жилийн/

Хүү тооцохгүй

Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд

0.6%

Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд

0.6%

Байгууллагын зарлагын чекийн дэвтэр

4,000 төгрөг

Төлбөрийн нэхэмжлэлээр гүйлгээ хийх

1,000 төгрөг /гүйлгээ бүрээс/

Данс хөтөлсний шимтгэл

1,000 төгрөгтэй тэнцэх Шинэ Зеланд доллар /сар бүр/

Данс хаахад

3,000 төгрөгтэй тэнцэх Шинэ Зеланд доллар

ТХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх

0.5 ам.доллартай тэнцэх Шинэ Зеланд доллар

Мэдээлэл

Тухайн дансанд гүйлгээ хийгдсэн эсэхээс үл хамааран төгрөг болон бүх төрлийн валютаас данс хөтөлсний шимтгэл 1000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх бусад валютыг сар тутамд данснаас суутгана. Хэрэв 3 жилээс дээш хугацаагаар дансыг ашиглаагүй бөгөөд дансны үлдэгдэл 1000 төгрөг болон түүнтэй тэнцэх валютаас доош дүнтэй болсон тохиолдолд данс хаагдана.

Хонгконг доллар:

Данс нээхэд

Шимтгэлгүй

Дансны доод үлдэгдэл

Үлдэгдэлгүй

Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү /жилийн/

Хүү тооцохгүй

Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд

0.6%

Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд

0.6%

Байгууллагын зарлагын чекийн дэвтэр

4,000 төгрөг

Төлбөрийн нэхэмжлэлээр гүйлгээ хийх

1,000 төгрөг /гүйлгээ бүрээс/

Данс хөтөлсний шимтгэл

1,000 төгрөгтэй тэнцэх Хонгконг доллар  /сар бүр/

Данс хаахад

3,000 төгрөгтэй тэнцэх Хонгконг доллар

ТХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх

0.5 ам.доллартай тэнцэх Хонгконг доллар

Мэдээлэл

Тухайн дансанд гүйлгээ хийгдсэн эсэхээс үл хамааран төгрөг болон бүх төрлийн валютаас данс хөтөлсний шимтгэл 1000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх бусад валютыг сар тутамд данснаас суутгана. Хэрэв 3 жилээс дээш хугацаагаар дансыг ашиглаагүй бөгөөд дансны үлдэгдэл 1000 төгрөг болон түүнтэй тэнцэх валютаас доош дүнтэй болсон тохиолдолд данс хаагдана.

Сингапур доллар:

Данс нээхэд

Шимтгэлгүй

Дансны доод үлдэгдэл

Үлдэгдэлгүй

Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү /жилийн/

Хүү тооцохгүй

Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд

0.6%

Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд

0.6%

Байгууллагын зарлагын чекийн дэвтэр

4,000 төгрөг

Төлбөрийн нэхэмжлэлээр гүйлгээ хийх

1,000 төгрөг /гүйлгээ бүрээс/

Данс хөтөлсний шимтгэл

1,000 төгрөгтэй  Сингапур доллар  /сар бүр/

Данс хаахад

3,000 төгрөгтэй тэнцэх  Сингапур доллар

ТХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх

0.5 ам.доллартай тэнцэх Сингапур доллар

Мэдээлэл

Тухайн дансанд гүйлгээ хийгдсэн эсэхээс үл хамааран төгрөг болон бүх төрлийн валютаас данс хөтөлсний шимтгэл 1000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх бусад валютыг сар тутамд данснаас суутгана. Хэрэв 3 жилээс дээш хугацаагаар дансыг ашиглаагүй бөгөөд дансны үлдэгдэл 1000 төгрөг болон түүнтэй тэнцэх валютаас доош дүнтэй болсон тохиолдолд данс хаагдана.

Швед Крон:

Данс нээхэд

Шимтгэлгүй

Дансны доод үлдэгдэл

Үлдэгдэлгүй

Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү /жилийн/

Хүү тооцохгүй

Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд

0.6%

Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд

0.6%

Байгууллагын зарлагын чекийн дэвтэр

4,000 төгрөг

Төлбөрийн нэхэмжлэлээр гүйлгээ хийх

1,000 төгрөг /гүйлгээ бүрээс/

Данс хөтөлсний шимтгэл

1,000 төгрөгтэй тэнцэх  Швед крон /сар бүр/

Данс хаахад

3,000 төгрөгтэй тэнцэх  Швед крон

ТХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх

0.5 ам.доллартай тэнцэх Швед крон

Мэдээлэл

Тухайн дансанд гүйлгээ хийгдсэн эсэхээс үл хамааран төгрөг болон бүх төрлийн валютаас данс хөтөлсний шимтгэл 1000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх бусад валютыг сар тутамд данснаас суутгана. Хэрэв 3 жилээс дээш хугацаагаар дансыг ашиглаагүй бөгөөд дансны үлдэгдэл 1000 төгрөг болон түүнтэй тэнцэх валютаас доош дүнтэй болсон тохиолдолд данс хаагдана.

Туркийн Лира:

Данс нээхэд

Шимтгэлгүй

Дансны доод үлдэгдэл

Үлдэгдэлгүй

Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү /жилийн/

Хүү тооцохгүй

Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд

4.0%

Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд

1.0%

Байгууллагын зарлагын чекийн дэвтэр

4,000 төгрөг

Төлбөрийн нэхэмжлэлээр гүйлгээ хийх

1,000 төгрөг /гүйлгээ бүрээс/

Данс хөтөлсний шимтгэл

1,000 төгрөгтэй тэнцэх Туркийн лира /сар бүр/

Данс хаахад

3,000 төгрөгтэй тэнцэх Туркийн Лира

ТХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх

0.5 ам.доллартай тэнцэх Туркийн Лира

Мэдээлэл

Тухайн дансанд гүйлгээ хийгдсэн эсэхээс үл хамааран төгрөг болон бүх төрлийн валютаас данс хөтөлсний шимтгэл 1000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх бусад валютыг сар тутамд данснаас суутгана. Хэрэв 3 жилээс дээш хугацаагаар дансыг ашиглаагүй бөгөөд дансны үлдэгдэл 1000 төгрөг болон түүнтэй тэнцэх валютаас доош дүнтэй болсон тохиолдолд данс хаагдана.