Аккредитивийн үйлчилгээ

Олон улсын бизнесийн байгууллагуудад орон зай, хууль эрх зүй, нийгэм эдийн засгийн ялгаатай байдлаас үүдэн бизнесийн түншүүд бие биенээ бүрэн таних боломжгүй байдаг бөгөөд аккредитив нь энэ асуудлын оновчтой шийдэх, олон улсын худалдааг хөнгөвчлөхөд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг гадаад төлбөр тооцоонд хамгийн түгээмэл ашиглагддаг банкны үйлчилгээ юм.

Revocable LC / буцаан дуудагдах аккредитив

Irrevocable LC / буцаан үл дуудагдах аккредитив

Unconfirmed LC / баталгаагүй аккредитив

Confirmed LC / баталгаатай аккредитив

Transferable LC / дамжин төлөгдөх аккредитив

Revolving LC/ нөхөн сэргээгдэх аккредитив

Standby LC/ стандбай аккредитив

At sight: шууд төлбөртэй аккредитив

By deferred payment: дараа төлбөртэй аккредитив

By acceptance: акцептаар төлбөр хийх

By negotiation: хэлцлээр төлбөр хийх

Эх үүсвэртэй аккредитив: Аккредитив нээлгэгчийн данснаас мөнгөн эх үүсвэр тусгаарлаж нээх

Эх үүсвэргүй аккредитив: Аккредитив нээлгэгчийн данснаас мөнгөн эх үүсвэр тусгаарлахгүй бусад барьцаа хөрөнгөөр баталгаа авч зээлийн эх үүсвэрээр нээх.

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна.

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо Жуулчны гудамж-35,