Хэрэглээний зээл

Харилцагчийн өрхийн хэрэгцээнд зориулан дараах хэрэглээний зээлийг олгож байна.

ТХБанкны болон хувийн хэвшлийн байгууллагын ажиллагсдад зориулсан, зээлийн төлбөрөө ирээдүйн цалин, түүнтэй адилтгах нөхөн олговрын орлогоороо эргүүлэн төлөх нөхцөл бүхий зээл юм.

Валют

Зээлийн анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулах

Өргөдлийн хураамж

Шимтгэл

Жилийн хүү

Анх авахад 24.0%-20.4%, нэмэлт зээл авахад өмнөх хүүг 0.1 пунктээр өсгөнө

MNT

Зээлийн үлдэгдэл дүнгээс 1%

Анх авахад 2000 төгрөг, нэмэлт зээл авахад 2000 төгрөг

Олгосон зээлийн 1%

Зээлийн хугацаа

24 хүртэл сар

Зээлийн хэмжээ

Орон нутагт: Хамтран зээлдэгчгүй бол цэвэр цалингийн 60%-ийг, хамтран зээлдэгчтэй бол цэвэр цалингийн 80%-ийг 24 сарын нийлбэр хэмжээнээс хэтрэхгүй,
УБ: Хамтран зээлдэгчгүй бол цэвэр цалингийн 50%-ийг, хамтран зээлдэгчтэй бол цэвэр цалингийн 60%-ийг 24 сарын нийлбэр хэмжээнээс хэтрэхгүй. 

Тавигдах шаардлага

 • Банктай цалингийн зээлээр хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан байгууллагын ажилтан байх
 • Сүүлийн 6 сарын хугацаанд тогтвор суурьшилтай ажилласан үндсэн ажилтан байх
 • Нийгмийн даатгалын байгууллагад бүртгэгдсэн байх
 • Аливаа хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэл болон зээлийн муу түүхгүй байх

ТХБанкинд төгрөгийн болон валютын хугацаатай хадгаламжтай байгууллага, иргэдэд зориулсан бүтээгдэхүүн байна. Та хугацаатай хадгаламжаа барьцаалан ТХБанкны аль ч салбар, тооцооны төвөөс зээл авах боломжтой.

Зээлийн хэмжээ

Зээлийн хүү

Зээлийн хугацаа

Төгрөг

Ам.доллар

Евро, Юань

Нийт хадгаламжийн 90% хүртэл, Хадгаламжийн сертификат барьцаалсан тохиолдолд 80% хүртэл

хадгаламжийн сарын хүү + 0.6%

хадгаламжийн сарын хүү + 0.4%

Хүүхдийн хадгаламж, Орон сууцны хадгаламжийн хувьд 12 сар хүртэл, бусад хадгаламжийн хувьд хадгаламжийн дуусах хугацаагаар

Нэмэлт зээл авахад өргөдлийн хураамж: 1,000 төг/ 1 ам.дол

Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагын бизнесдээ хөрөнгө оруулалт хийж, үйл ажиллагаа, цар хүрээ, үйлчилгээгээ өргөжүүлэхэд зориулсан зээл юм.

Та өмнө нь аль ч банкнаас зээл авсан байж болно. Харин дараагийн зээлээ манай банкнаас авсан тохиолдолд өмнөх бусад зээлээ манайхаас авсан зээлдэгчийн нэгэн адилаар таны хүү буурах болно. Жижиг зээлийн олгох хугацаа болон хэмжээ нь зээлдэгчийн зээлийн бодит хэрэгцээ, санхүү, төлбөрийн чадвар, үйл ажиллагаа эрхэлсэн туршлага, төлөх эх үүсвэр, эрсдлийг харгалзан үзэж, судалсны үндсэн дээр тогтооно.

Зээлийн нөхцөл

Хэмжээ 350,000,000 төгрөг хүртэл
Зээлийн хүү (сарын) 2.1% - 1.7% (төгрөг)
Хугацаа 48 сар хүртэл
Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл 0.5% (10,000 төгрөг - 200,000 төгрөг хүртэл)

Бүрдүүлэх бичиг баримт

 • Зээлийн өргөдөл; (Банкны салбараас эсвэл энд дарж татаж авна уу)
 • Нийлүүлэгч байгууллагын төлбөрийн нэхэмжлэх;
 • Худалдан авах гэж буй автомашины тeхник үзүүлэлтүүд;
 • Ажлын газрын тодорхойлолт;
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр;
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар;
 • Жолооны үнэмлэхний хуулбар;
 • Оршин суугаа хорооны засаг даргын тодорхойлолт;
 • Хэрэв өөрийн хөрөнгийг барьцаалах бол: Зээлийн барьцаанд тавихаар санал болгосон хөрөнгийн өмчлөх эрхийн болон бусад баримт бичиг, зөвшөөрөл, лавлагаа
 • Зээлдэгчийн орлогыг нотлох баримтууд;
 • Хэрэв шаардлагатай бол банкнаас хүссэн нэмэлт баримт матeриалыг гаргаж өгөх

1. Сургалтын төлбөрийн зээлийн нөхцөл (Сургуулийн батлан даалттай): 

Зээлийн нөхцөл  Төгрөг
Зээлийн хэмжээ: 1 жилийн сургалтын төлбөрийн 70%(сургуулийн тодорхойлолтын дагуу 100%)-иас хэтрэхгүй буюу 10.0 сая төгрөг 
Зээлийн сарын хүү*: 1.5% /жилийн 18%/ 
Зээлийн хугацаа:  12 хүртэл сар
Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл:  Олгосон зээлийн 1.0% буюу дээд хэмжээ 1.5 сая төгрөг

Тавигдах шаардлага:

 • Суралцагчийн сургалтын төлбөрийг төлөх зориулалттай байх,
 • Эрх зүйн бүрэн чадамжтай Монгол улсын иргэн байх,
 • Хамтран үүрэг гүйцэтгэгч шаардахгүй байж болно,
 • Урьдчилгаа төлбөрийг Банкин дахь дансандаа байршуулсан, эсвэл сургуульд Банкаар дамжуулан төлсөн байх,
 • Сургалтын төлбөрийн нэхэмжлэхийг авсан байх, /Зээлийг бэлнээр олгохгүй/
 • Суралцагч нь тухайн сургуульд сүүлийн 1-с доошгүй жилийн хугацаанд суралцаж, тухайн ангиа амжилттай төгссөн, сургалтын төлбөрийн үлдэгдэл тооцоогүй байх.

 Бүрдүүлэх материал

 • Цахим үнэмлэх эх хувиар, эсвэл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
 • Сүүлийн 6 сарын хугацааны цээж зураг;
 • Суралцагчийн иргэний үнэмлэх/ төрсний гэрчилгээ;
 • Суралцагчийн сурлагын дэвтэр, үнэмлэх;
 • Зээлийн зориулалтыг тодорхойлох тухайн сургуулийн санхүүгийн тамга тэмдэг бүхий сургалтын төлбөрийн нэхэмжлэл;
 • Тухайн сургуульд суралцдаг, цаашид үргэлжлүүлэн сурах эсэх, сургалтын төлбөрийн үлдэгдэлтэй эсэх, батлан даалтад хамруулах эсэхийг тодорхойлсон сургуулийн тодорхойлолт. 

2. Сургалтын төлбөрийн зээлийн нөхцөл (Сургуулийн батлан даалтгүй):

Зээлийн нөхцөл  Төгрөг
Зээлийн хэмжээ: 1 жилийн сургалтын төлбөрийн 70%-иас хэтрэхгүй буюу 10.0 сая төгрөг
Зээлийн сарын хүү*: 1.7% /жилийн 20.4%/ 
Зээлийн хугацаа:  12 хүртэл сар
Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл:  Олгосон зээлийн 1.0% буюу дээд хэмжээ 1.5 сая төгрөг

Тавигдах шаардлага:

 • Суралцагчийн сургалтын төлбөрийг төлөх зориулалттай байх;
 • Эрх зүйн бүрэн чадамжтай Монгол улсын иргэн байх;
 • Урьдчилгаа төлбөрийг Банкин дахь дансандаа байршуулсан, эсвэл сургуульд Банкаар дамжуулан төлсөн байх;
 • Сургалтын төлбөрийн нэхэмжлэхийг авсан байх, /Зээлийг бэлнээр олгохгүй/;
 • Суралцагч нь тухайн сургуульд сүүлийн 1-с доошгүй жилийн хугацаанд суралцаж, тухайн ангиа амжилттай төгссөн, сургалтын төлбөрийн үлдэгдэл тооцоогүй байх;
 • Тодорхойлох боломжтой орлогоороо банкнаас тавьж буй шалгуурыг хангах, эргэн төлөлтийн хуваарийн дагуу зээлийн төлбөрөө төлөх боломжтой байх;
 • Зээл хүсэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгч нь хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй байх;
 • Цалингийн орлоготой бол сүүлийн 6 сараас доошгүй хугацаанд тухайн байгууллагад ажиллаж байгаа; 
 • Бизнесийн орлоготой бол тухайн бизнесийг сүүлийн 6 сарын хугацаанд тогтвортой эрхэлсэн байх;
 • Банк шаардсан тохиолдолд хөрөнгө барьцаалах, даатгуулах боломжтой байх;
 • Банк шаардсан тохиолдолд хамтран үүрэг гүйцэтгэгчтэй байх.

 Бүрдүүлэх материал

 • Суралцагчийн иргэний үнэмлэх/ төрсний гэрчилгээ; 
 • Суралцагчийн сурлагын дэвтэр, үнэмлэх;
 • Зээлийн зориулалтыг тодорхойлох тухайн сургуулийн санхүүгийн тамга тэмдэг бүхий сургалтын төлбөрийн нэхэмжлэл;
 • Тухайн сургуульд суралцдаг, цаашид үргэлжлүүлэн сурах эсэх, сургалтын төлбөрийн үлдэгдэлтэй эсэх, батлан даалтад хамруулах эсэхийг тодорхойлсон сургуулийн тодорхойлолт;
 • Зээл хүсэгчийн сүүлийн 6 сарын хугацааны цээж зураг;
 • Иргэний үнэмлэх эх хувиар, эсвэл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар /зээлдэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгч тус бүрийн/;
 • Цалингийн орлоготой бол: Цалингийн тодорхойлолт, бусад баримт /НД дэвтэр, шаардлагатай тохиолдолд цалингийн цэс эсвэл дансны хуулга;
 • Бизнесийн орлоготой бол: Санхүүгийн баримт, бизнесийн орлого, үйл ажиллагааг тодорхойлох баримт, бусад баримт;
 • Бусад орлогыг тодорхойлох баримтБарьцаа хөрөнгийн бичиг баримтууд;
 • Бусад банк болон ББСБ-аас авсан төлөгдөөгүй зээлийн өрийн үлдэгдэлтэй зээлийн гэрээ, дансны хуулга/төлбөр төлсөн баримт.

* Зээлийн бодит өртөг /сараар/ : 1.70% -1.90%