2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар тус банкны хувьд холбогдох этгээдэд олгосон зээл, түүнтэй адилтган үзэх актив хөрөнгө байхгүй болно.

Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)

Активын хэлбэр

Үлдэгдэл дүн

Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь

1.

Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй)

1.1.

Банкны хувьцаа эзэмшигч* Зээл 0 0.00%
1.2. Банкны эрх бүхий албан тушаалтан* Зээл 0 0.00%
1.3. Банкны бусад холбогдох этгээд* Зээл 2,200.00 4.84%

2.

Банкны холбогдох нийт этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй)

2.1.

Банкны хувьцаа эзэмшигчид Зээл 0 0.00%

2.2.

Банкны эрх бүхий албан тушаалтанууд Зээл 0 0.00%
2.3. Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл 4,497.21 9.90%

* - Банкны холбогдох нэг этгээд (Банкны хувьцаа эзэмшигч, банкны эрх бүхий албан тушаалтан, эсвэл банкны бусад холбогдох этгээд)-эд олгосон хамгийн өндөр дүнтэй зээл болон зээлтэй адилтган тооцох актив хөрөнгийн дүнг тайлагнана.