2017 оны 3 дугаар сарын 31-ний байдлаар тус банкны хувьд холбогдох этгээдэд олгосон зээл, гаргасан аккредитив, бусад баталгаа, батлан даалт байхгүй болно.