Бид 4 төрлийн гадаад валютын харилцах дансыг ямар нэгэн шимтгэл хураамжгүйгээр нээж  үйлчилж байна.

  • Бэлэн мөнгөний орлого, зарлагын гүйлгээ хийх
  • Дансны үлдэгдэлдээ хүү тооцуулан авах
  • Хувийн орлого, зарлагын гүйлгээг хянах
  • Дэвтэр, карт хадгалж, авч явах шаардлагагүй данс эзэмших

БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ

Монгол улсын иргэн   Гадаадын иргэн
  • Харилцах данс нээлгэх хүсэлт ;
  • Иргэний үнэмлэх.
  • Харилцах данс нээлгэх хүсэлт;
  • Гадаад паспорт болон монгол улсад оршин суух үнэмлэх.

 ХҮҮ, ШИМТГЭЛ