1. Сургалтын төлбөрийн зээлийн нөхцөл (Сургуулийн батлан даалттай): 

Зээлийн нөхцөл  Төгрөг
Зээлийн хэмжээ: 1 жилийн сургалтын төлбөрийн 70%(сургуулийн тодорхойлолтын дагуу 100%)-иас хэтрэхгүй буюу 10.0 сая төгрөг 
Зээлийн сарын хүү*: 1.5% /жилийн 18%/ 
Зээлийн хугацаа:  12 хүртэл сар
Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл:  Олгосон зээлийн 1.0% буюу дээд хэмжээ 1.5 сая төгрөг

Тавигдах шаардлага:

 • Суралцагчийн сургалтын төлбөрийг төлөх зориулалттай байх,
 • Эрх зүйн бүрэн чадамжтай Монгол улсын иргэн байх,
 • Хамтран үүрэг гүйцэтгэгч шаардахгүй байж болно,
 • Урьдчилгаа төлбөрийг Банкин дахь дансандаа байршуулсан, эсвэл сургуульд Банкаар дамжуулан төлсөн байх,
 • Сургалтын төлбөрийн нэхэмжлэхийг авсан байх, /Зээлийг бэлнээр олгохгүй/
 • Суралцагч нь тухайн сургуульд сүүлийн 1-с доошгүй жилийн хугацаанд суралцаж, тухайн ангиа амжилттай төгссөн, сургалтын төлбөрийн үлдэгдэл тооцоогүй байх.

 Бүрдүүлэх материал

 • Цахим үнэмлэх эх хувиар, эсвэл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
 • Сүүлийн 6 сарын хугацааны цээж зураг;
 • Суралцагчийн иргэний үнэмлэх/ төрсний гэрчилгээ;
 • Суралцагчийн сурлагын дэвтэр, үнэмлэх;
 • Зээлийн зориулалтыг тодорхойлох тухайн сургуулийн санхүүгийн тамга тэмдэг бүхий сургалтын төлбөрийн нэхэмжлэл;
 • Тухайн сургуульд суралцдаг, цаашид үргэлжлүүлэн сурах эсэх, сургалтын төлбөрийн үлдэгдэлтэй эсэх, батлан даалтад хамруулах эсэхийг тодорхойлсон сургуулийн тодорхойлолт. 

2. Сургалтын төлбөрийн зээлийн нөхцөл (Сургуулийн батлан даалтгүй):

Зээлийн нөхцөл  Төгрөг
Зээлийн хэмжээ: 1 жилийн сургалтын төлбөрийн 70%-иас хэтрэхгүй буюу 10.0 сая төгрөг
Зээлийн сарын хүү*: 1.7% /жилийн 20.4%/ 
Зээлийн хугацаа:  12 хүртэл сар
Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл:  Олгосон зээлийн 1.0% буюу дээд хэмжээ 1.5 сая төгрөг

Тавигдах шаардлага:

 • Суралцагчийн сургалтын төлбөрийг төлөх зориулалттай байх;
 • Эрх зүйн бүрэн чадамжтай Монгол улсын иргэн байх;
 • Урьдчилгаа төлбөрийг Банкин дахь дансандаа байршуулсан, эсвэл сургуульд Банкаар дамжуулан төлсөн байх;
 • Сургалтын төлбөрийн нэхэмжлэхийг авсан байх, /Зээлийг бэлнээр олгохгүй/;
 • Суралцагч нь тухайн сургуульд сүүлийн 1-с доошгүй жилийн хугацаанд суралцаж, тухайн ангиа амжилттай төгссөн, сургалтын төлбөрийн үлдэгдэл тооцоогүй байх;
 • Тодорхойлох боломжтой орлогоороо банкнаас тавьж буй шалгуурыг хангах, эргэн төлөлтийн хуваарийн дагуу зээлийн төлбөрөө төлөх боломжтой байх;
 • Зээл хүсэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгч нь хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй байх;
 • Цалингийн орлоготой бол сүүлийн 6 сараас доошгүй хугацаанд тухайн байгууллагад ажиллаж байгаа; 
 • Бизнесийн орлоготой бол тухайн бизнесийг сүүлийн 6 сарын хугацаанд тогтвортой эрхэлсэн байх;
 • Банк шаардсан тохиолдолд хөрөнгө барьцаалах, даатгуулах боломжтой байх;
 • Банк шаардсан тохиолдолд хамтран үүрэг гүйцэтгэгчтэй байх.

 Бүрдүүлэх материал

 • Суралцагчийн иргэний үнэмлэх/ төрсний гэрчилгээ; 
 • Суралцагчийн сурлагын дэвтэр, үнэмлэх;
 • Зээлийн зориулалтыг тодорхойлох тухайн сургуулийн санхүүгийн тамга тэмдэг бүхий сургалтын төлбөрийн нэхэмжлэл;
 • Тухайн сургуульд суралцдаг, цаашид үргэлжлүүлэн сурах эсэх, сургалтын төлбөрийн үлдэгдэлтэй эсэх, батлан даалтад хамруулах эсэхийг тодорхойлсон сургуулийн тодорхойлолт;
 • Зээл хүсэгчийн сүүлийн 6 сарын хугацааны цээж зураг;
 • Иргэний үнэмлэх эх хувиар, эсвэл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар /зээлдэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгч тус бүрийн/;
 • Цалингийн орлоготой бол: Цалингийн тодорхойлолт, бусад баримт /НД дэвтэр, шаардлагатай тохиолдолд цалингийн цэс эсвэл дансны хуулга;
 • Бизнесийн орлоготой бол: Санхүүгийн баримт, бизнесийн орлого, үйл ажиллагааг тодорхойлох баримт, бусад баримт;
 • Бусад орлогыг тодорхойлох баримтБарьцаа хөрөнгийн бичиг баримтууд;
 • Бусад банк болон ББСБ-аас авсан төлөгдөөгүй зээлийн өрийн үлдэгдэлтэй зээлийн гэрээ, дансны хуулга/төлбөр төлсөн баримт.

* Зээлийн бодит өртөг /сараар/ : 1.70% -1.90%