Ажилтан сонгон шалгаруулахдаа бүх эх үүсвэрээс нээлттэй, ил тод, шударга зарчмыг баримтладаг бөгөөд Танд өөрийгөө бодитоор илэрхийлэх боломжоор бүрэн хангана.