ТХБанкны болон хувийн хэвшлийн байгууллагын ажиллагсдад зориулсан, зээлийн төлбөрөө ирээдүйн цалин, түүнтэй адилтгах нөхөн олговрын орлогоороо эргүүлэн төлөх нөхцөл бүхий зээл юм.

Валют

Зээлийн анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулах

Өргөдлийн хураамж

Шимтгэл

Жилийн хүү

Анх авахад 24.0%-20.4%, нэмэлт зээл авахад өмнөх хүүг 0.1 пунктээр өсгөнө

MNT

Зээлийн үлдэгдэл дүнгээс 1%

Анх авахад 2000 төгрөг, нэмэлт зээл авахад 2000 төгрөг

Олгосон зээлийн 1%

Зээлийн хугацаа

24 хүртэл сар

Зээлийн хэмжээ

Орон нутагт: Хамтран зээлдэгчгүй бол цэвэр цалингийн 60%-ийг, хамтран зээлдэгчтэй бол цэвэр цалингийн 80%-ийг 24 сарын нийлбэр хэмжээнээс хэтрэхгүй,
УБ: Хамтран зээлдэгчгүй бол цэвэр цалингийн 50%-ийг, хамтран зээлдэгчтэй бол цэвэр цалингийн 60%-ийг 24 сарын нийлбэр хэмжээнээс хэтрэхгүй. 

Тавигдах шаардлага

  • Банктай цалингийн зээлээр хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан байгууллагын ажилтан байх
  • Сүүлийн 6 сарын хугацаанд тогтвор суурьшилтай ажилласан үндсэн ажилтан байх
  • Нийгмийн даатгалын байгууллагад бүртгэгдсэн байх
  • Аливаа хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэл болон зээлийн муу түүхгүй байх