УХААЛАГ БАНК АППЛИКЕЙШН ҮЙЛЧИЛГЭЭ


Үйлчилгээ Иргэд Байгууллага
Төгрөг Валют Төгрөг Валют
Жилийн хураамж хураамжгүй хураамжгүй
Гүйлгээний шимтгэл Банк дотор 100 төгрөг 200 төгрөгтэй
тэнцэх валют
100 төгрөг
200 төгрөгтэй 
тэнцэх валют
Банк хооронд 300 төгрөг 1000 төгрөгтэй 
тэнцэх валют
300 төгрөг
1000 төгрөгтэй 
тэнцэх валют

МЕССЕЖ МЭДЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Үйлчилгээ Шимтгэл, хураамж
Жилийн хураамж хураамжгүй
Банкнаас илгээх 1 мессеж 50 төгрөг