Худалдаа, үйлчилгээ болон бусад бизнесийн зориулалтаар барьж ашиглалтанд оруулсан барилгыг худалдан авах, засварлах, шинээр барихад нь зориулсан зээл.

ДАВУУ ТАЛ

  • Монголд анх удаа олгогдож буй зээлийн төрөл
  • Хамгийн боломжит хүү
  • Хамгийн урт хугацаатай
  • Хамгийн их зээлийн хэмжээ

ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ

Хэмжээ

Худалдан авч буй үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээний 70% хүртэл

Зээлийн сарын хүү (төгрөг)

1.7-1.8%

Хугацаа

84 сар хүртэл

Шимтгэл

0.1%

Үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа

Зээлийн зориулалтаас хамаарч үндсэн зээлийн төлбөрөөс 1-12 сар хүртэл хугацаагаар чөлөөлөгдөх боломжтой;

Барьцаа хөрөнгө

Зээлээр худалдан авах, барих, засварлах, барилга барих талбай буюу газар, барилгын хэсэг талбай нь зээлийн барьцаа болно

Үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөх эрхийн гэрчилгээ гараагүй тохиолдолд бусад үл хөдлөх хөрөнгө түр барьцаалж болно

Даатгал

Зээлийн санхүүжилтээр худалдан авсан, барьсан барилга, барилгын талбайг эд хөрөнгийн даатгалд даатгуулна