Амины сууц, хашаа байшин барих болон баригдаж дуусаагүй барилгыг санхүүжүүлэхэд зориулан олгогдоно.

Зээлийн нөхцлүүд: Амины сууц, хашаа байшин барих

Зээлийн хэмжээ: 

Төрөл Улаанбаатар хот Аймгийн төв Томоохон суурин Сумын төв
Амины сууц 200 сая хүртэл төгрөг 100 сая хүртэл төгрөг 50 сая хүртэл төгрөг 30 сая хүртэл төгрөг
Хашаа байшин 50 сая хүртэл төгрөг 30 сая хүртэл төгрөг 30 сая хүртэл төгрөг 20 сая хүртэл төгрөг

Зээлийн хугацаа: 84 хүртэл сар

Урьдчилгаа төлбөр Зээлийн хүү*/сараар/
20-40% 1.8%
40%-иас дээш 1.7%

Хураамж шимтгэл: 
Зээлийн өргөдлийн хураамж: 15.000 төгрөг; 
Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл: Олгосон зээлийн дүнгийн 1% буюу 1.5 сая дээд хэмжээ төгрөг.